Status of cemetery and graveyard land clearance of the southwest urban area project in Nhon Ly commune, Nhon Hoi economic area, Binh Dinh province
PDF (Vietnamese)

Keywords

site clearance
cemetery and graveyard land
Nhon Ly commune giải phóng mặt bằng
đất nghĩa trang
nghĩa địa
xã Nhơn Lý

Abstract

This study used data collection methods, expert methods, and methods of synthesizing, processing, and analyzing data and maps and charts, with a management and practical approach combined with an approach from a cultural perspective. The research results show that the Southwest urban area project in Nhon Ly commune has 1,100 graves affected, with 78.93% of the cemetery and graveyard land area recovered. People whose graves are subject to relocation will be compensated, supported with graves, architectural objects, and grave moving expenses, and will be allocated land to build graves in the reburial area. Interview results show that 100% of people are satisfied with the evaluation criteria of implementation personnel, process, time, and grave relocation plan. However, the standard deviation CS1, CS2 with CV>1 shows that households' opinions on compensation and support costs do not have a high consensus. On the other hand, the project is behind schedule. The study has proposed solutions that have implications for supplementing legal policies and law enforcement organizations to improve the effectiveness of cemetery and graveyard land clearance in the study area.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v133i3B.7453
PDF (Vietnamese)

References

 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2023), Quyết định 3048/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất năm 2022.
 2. Quốc hội (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội.
 3. Lê Ngọc Phương Quý, Bùi Thị Phương Đan và Trần Thị Ánh Tuyết (2022), Thực trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, 131(3D), 21–33.
 4. Slovin, M. B., & Sushka, M. E. (1984), A note on the evidence on alternative models of thebanking firm: A cross section study of commercial loan rates, Journal of Banking & Finance, 8(1), 99–108.
 5. Likert, R. (1932), A technique for the measurement of attitudes, Archives of psychology, 22(140), 1–55.
 6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2018), Thông tư 27/2018/TT-BTNM ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
 7. Chính phủ (2016), Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.
 8. Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội (2023), Kế hoạch số 22/KH-BQL ngày 08 tháng 6 năm 2023 về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn), Khu kinh tế Nhơn Hội.
 9. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2023), Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành đơn giá về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 10. Đặng Văn Nhẫn (2023), Những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện phương án bồi thường và thu hồi đất trên đất có mồ mả, ngày truy cập: 12 tháng 01 năm 2024, Link truy cập: https://kkt.binhdinh.gov.vn/vi/news/tin-tuc/nhung-vuong-mac-kho-khan-khi-thuc-hien-phuong-an-boi-thuong-va-thu-hoi-dat-tren-dat-co-mo-ma-1146.html#.
 11. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (2021), Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 ban hành bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
 12. Ủy ban nhân dân tỉnh Quãng Ngãi (2022), Quyết định số 46/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 13. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2023), Bảng tính phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB Dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý (thành phố Quy Nhơn), Khu kinh tế Nhơn Hội (Đợt 1, Đợt 2, Đợt 3).