ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ELISA XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN GÂY TIÊU CHẢY Ở BÊ NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC PHƯỜNG VEN THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tình hình chăn nuôi, tiêm phòng và tỷ lệ mắc một số? bệnh trên đàn trâu, bò nuôi tại một số phường vùng ven thành phố Huế. Sao không nói tên đề tài vào mục đích? Đề tài đã tiến hành điều tra trên 210 hộ chăn nuôi trâu bò từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2013. Phương pháp ELISA được sử dụng để xác định sự có mặt của vi khuẩn E. coli, Coronavirus Rotavirus trong mẫu phân bê đi tiêu chảy. Kết quả cho thấy số trâu, bò trung bình nuôi ở các hộ là từ 3,07 và 9,05 con/hộ. Tỷ lệ tiêm phòng các bệnh đạt cao trong thời gian nghiên cứu: bệnh Tụ huyết trùng (100% trên cả trâu và bò); bệnh Lở mồm long móng (94,31% trâu; 94,33% bò). Tỷ lệ trâu bị mắc bệnh Lở mồm long móng là 7,64%; bò là 0,25%. Tỷ lệ bò bị tiêu chảy khá cao (17,88% trên trâu và bò). Kết quả xác định sự có mặt của các mầm bệnh gây tiêu chảy cho thấy có sự hiện diện của cả 3 loại mầm bệnh; trong đó có 37,78% mẫu có Rotavirus; 33,33% mẫu có Coronavirus và 28,89% mẫu có sự hiện diện của vi khuẩn E. coli mang kháng nguyên bám dính F5.

Từ khóa: E. coli, Coronavirus, Rotavirus, Tiêu chảy, Bê

https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.2992