Một mô phỏng nghiên cứu dao động của máy kéo làm việc trên ruộng lúa

Abstract

Tóm tắt: Một máy kéo nhỏ (CF200) của Trung quốc được chọn là đối tượng mô phỏng. Hệ phương trình vi phân dao động của mô hình ½ xe của máy kéo được thiết lập. Sử dụng các thông số hệ số độ cứng, hệ số cản giảm chấn của hệ thống lốp - đất, hàm mấp mô mặt đồng và các thông số cấu tạo của máy kéo đã được xác định từ trước. Ứng dụng phần mềm Matlab/Simulink để phân tích đặc tính thay đổi của tần số tự nhiên và thăm dò đặc tính dao động của máy kéo làm việc trên ruộng lúa với sự thay đổi 3 mức tốc độ tiến và 5 mức áp suất lốp của máy kéo. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng dãi tần số dao động tự nhiên từ 2.47-2.83 Hz của chuyển động theo phương Z và từ 2.77-3.18 Hz của chuyển động quay quanh trục Y tại vị trí trọng tâm của máy kéo là rất gần với dãi tần số nguy hại nhất đến sức khỏe của con người, kết quả này chỉ ra rằng một hệ thống treo là cần thiết cho máy kéo để điều chỉnh dãi tần số tự nhiên của máy kéo. Kết quả cũng cho thấy rằng giá trị bình quân bình phương gia tốc dao động của 2 chuyển động theo phương thẳng đứng và quay quanh trục Y tại vị trí trọng tâm của máy kéo luôn tăng tuyến tính khi tốc độ tiến và áp suất lốp máy kéo tăng, kết quả này chỉ ra rằng đối với một máy kéo không có bất kỳ hệ thống treo nào, tốc độ tiến và áp suất lốp máy kéo ảnh hưởng lớn đến dao động của máy kéo và với sự phân bố một tốc độ và áp suất lốp phù hợp có thể giảm ‎ý nghĩa dao động của máy kéo khi chuyển động.

Từ khóa: Dao động máy kéo, Áp suất lốp, Tốc độ tiến, Hệ thống treo, Mô phỏng.

https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.2994