DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN QUẢ CÀ CHUA BẰNG MÀNG BAO CHITOSAN VÀ BẢO QUẢN Ở ĐIỀU KIỆN PHÒNG

Abstract

Sử dụng chitosan ở các nồng độ khác nhau từ 0% (đối chứng), 0,5%, 1%, 1,5%, và 2% đã được khảo sát nhằm duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cà chua trong điều kiện phòng. Nồng độ chitosan sử dụng ở mức 0,5% không cho thấy được tác dụng rõ rệt về mặt duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cà chua so với mẫu đối chứng. Trong khi đó, nồng độ chitosan ở mức 2% lại khá cao, có tác dụng thúc đẩy quá trình chín diễn ra nhanh và ức chế sự hô hấp của quả. Quả cà chua được tạo màng với nồng độ chitosan 2% đã chín hoàn toàn sau 10 ngày bảo quản và sự hao hụt dinh dưỡng cũng diễn ra nhanh chóng trong thời gian sau đó và quả có dấu hiệu hư hỏng chỉ sau 20 ngày bảo quản. Ngược lại, nồng độ chitosan ở 1% và 1,5% lại cho tác động tích cực đến duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cà chua. Quả đạt độ chín hoàn toàn và các chỉ tiêu dinh dưỡng khảo sát đạt giá trị tốt nhất sau 15 ngày bảo quản và chất lượng cà chua được duy trì ở mức chấp nhận được cho tiêu dùng đến ngày thứ 25, quả chỉ có dấu hiệu mềm và hư hỏng ở ngày thứ 30 sau bảo quản.
https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.2995