NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CHỈ THỊ SINH THÁI CỦA HỌ BƯỚM PHƯỢNG (LEPIDOPTERA: PAPILIONIDAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ

Abstract

Nghiên cứu được tiến hành trong 2 năm (2012 – 2013), mỗi năm điều tra từ tháng 3 đến tháng 8. Việc xác định các loài chỉ thị sinh thái được thực hiện theo sinh cảnh, đai cao và vùng khí hậu. Có 6 dạng sinh cảnh được nghiên cứu là Trảng cỏ, Rừng phục hồi, Rừng trồng, Đất nông nghiệp, Rừng rậm và Ven đường. Trong đó chỉ có sinh cảnh Trảng cỏ có 4 loài có thể sử dụng là loài chỉ thị sinh thái là Chilasa clytia, Lamprotera curius, Meandrusa sciron và Papilio paris. Đai thấp dưới 1000m có 3 loài có thể sử dụng là loài chỉ thị gồm Lamprotera curius, Papilio paris và Papilio polytes. Đai cao trên 1000m chỉ có một loài chỉ thị sinh thái là Papilio noblei. Vùng khí hậu Nam Hải Vân có loài chỉ thị sinh thái là loài Papilio helenus và Bắc Hải Vân là loài Papilio nephelus.

Từ khóa: Bướm phượng, Chỉ thị sinh thái, Vườn quốc gia Bạch Mã
https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.2996