NGHIÊN CỨU VIỆC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỦY THANH,

Abstract

Để đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành thu hồi một số diện tích đất nông nghiệp để chuyển sang sử dụng vào mục đích khác. Quá trình này đã tạo ra nhiều cơ hội cho xã Thủy Thanh trong quá trình phát triển nhưng cũng đã tạo ra nhiều tác động đối với sinh kế của người dân bị thu hồi đất. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy: (i) Trong giai đoạn 2007 – 2012 xã Thủy Thanh đã thu hồi 21,70 ha đất nông nghiệp trong đó có 13,11 ha đất trồng lúa và 8,59 ha đất trồng cây hàng năm khác để chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; (ii) Kết quả của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong giai đoạn 2007-2012 đã làm cho diện tích đất ở của xã Thủy Thanh  tăng 15,70 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng 2,34 ha và đất có mục đích công cộng tăng  3,66 ha từ đất nông nghiệp chuyển sang;(iii)Quá trình thu hồi đất nông nghiệp đã có những tác động rõ rệt đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất; (iv) Việc thu hồi đất nông nghiệp đã làm giảm diện tích đất canh tác của các nông hộ và làm cho cơ cấu lao động phi nông nghiệp của hộ tăng 26,90% so với trước khi bị thu hồi;(v) Sau thu hồi đất nông nghiệp, có 22,41% % số hộ tăng thu nhập, 17,24% số hộ có thu nhập không đổi và 60,35 % số hộ có thu nhập giảm so với trước khi bị thu hồi đất; (vi) Sau khi nhận được tiền bồi thường người dân chủ yếu tập trung vào việc xây, sửa nhà cửa và mua sắm các vật dụng gia đình; (vii) Sau thu hồi đất nông nghiệp người dân gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp.

Từ khóa: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, nông dân, thu hồi đất, sinh kế, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.2997