BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHỬ ĐỘC BÃ HẠT CÂY DẦU MÈ (Jatropha curcas L.)

Abstract

Hạt dầu mè giống Huế có độc và gây chết chuột sau 7 ngày nuôi, dầu mè giống Ấn Độ không độc đối với chuột.  Lectin hạt dầu mè giống Huế gây ngưng kết mạnh với hồng cầu nhóm máu A, B, AB và ngưng kết yếu hơn đối với nhóm máu O ở người. Ở giống Ấn Độ không xảy ra hiện tượng ngưng kết đối với cả 4 nhóm máu người. Các phương pháp xử lý bã hạt dầu mè với nước, ethamol, methanol kết hợp với siêu âm đều có tác dụng làm mất khả năng gây ngưng kết hồng cầu (làm mất độc tính) của lectin trong bã hạt dầu mè. Hiệu quả khử độc của các phương pháp nghiên cứu, thể hiện qua ảnh hưởng lên thể trọng của chuột thí nghiệm, được sắp xếp theo thứ tự:  Nước  + siêu âm 25 phút < ethanol + siêu âm 20 - 25 phút < methanol + siêu âm 20 - 25 phút.

https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.3002