ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Thí nghiệm gồm 4 công thức thời vụ trên hai giống lúa chịu mặn OM8104 và MNR3, bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCB), 3 lần nhắc lại, được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2012 – 2013 trên đất nhiễm mặn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Mục đích của thí nghiệm nhằm xác định thời vụ gieo trồng thích hợp đối với giống lúa chịu mặn có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời vụ trồng khác nhau đã ảnh hưởng đến chiều cao cây, khả năng đẻ nhánh, diện tích lá đòng cũng như năng suất của các giống lúa. Thời vụ gieo cấy vào ngày 12 tháng 1 và ngày 22 tháng 1 cho năng suất cao trên cả hai giống. Giống OM8104 đạt 9,1 tấn/ha, giống MNR3 đạt 9,5 tấn/ha và 8,9 tấn/ha. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thời vụ gieo trồng cho hai giống lúa chịu mặn OM8104 và MNR3 bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 1 là thích hợp trong vụ Đông Xuân trên đất trồng lúa bị nhiễm mặn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

 

Từ khóa: Các giống lúa chịu mặn, đất nhiễm mặn, năng suất, thời vụ trồng,
https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.3007