NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NƯỚC NÓNG ĐẾN NẤM Penicillium digitatum GÂY BỆNH MỐC XANH HẠI CAM SAU THU HOẠCH

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc xử lý nước nóng đến chủng nấm Penicillium digitatum P4 ở điều kiện in vitroin vivo. Nấm được xử lý ở các nhiệt độ khác nhau: 25oC (Đối chứng), 45oC; 50oC; 55oC và 60oC trong 60 giây và 150 giây. Kết quả thí nghiệm ở điều kiện in vitro cho thấy, xử lý ở nhiệt độ 60oC và thời gian 150 giây gần như ức chế hoàn toàn sự nảy mầm của bào tử nấm P.digitatum P4, hiệu lực ức chế đạt 99% và 97,10% tương ứng sau 24 và 48 giờ quan sát. Sinh khối khô của nấm P.digitatum P4 cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và thời gian xử lý. Hiệu lực ức chế đạt 60,44% và 83,55% tương ứng với nhiệt độ xử lý 55oC và 60oC trong 150 giây sau 7 ngày nuôi ở 25oC. Ở điều kiện in vivo, cam sau khi được lây bệnh nhân tạo với 10 µl nấm P.digitatum P4 ở nồng độ 105 bào tử/ml được xử lý nước nóng cũng với chế độ như ở điều kiện in vitro. Mặc dù nhúng cam ở 60oC trong 150 giây cho hiệu quả ức chế lớn nhất nhưng xuất hiện một số biểu hiện của tổn thương nhiệt trên bề mặt quả. Xử lý quả ở 55oC trong 150 giây có khả năng làm chậm thời gian hình thành vết bệnh, hạn chế sự phát triển của bệnh mốc xanh và không gây tổn thương nhiệt cho quả, hiệu lực ức chế đạt 51,35% sau 168 giờ.

Từ khoá: Bệnh mốc xanh, cam, kháng nấm, Penicillium digitatum, xử lý nước nóng.

https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.3009