PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở LÀNG PHÒ TRẠCH, XÃ PHONG BÌNH,

Abstract

Rú cát ở làng Phò Trạch là một hệ sinh thái đặc thù của vùng cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế và nó được quản lý bằng hương ước từ bao đời nay. Qua thời gian và dưới tác động của nhiều yếu tố khác nhau, nên hương ước quản lý, bảo vệ và sử dụng Rú cát được thay đổi cho phù hợp với bối cảnh thực tế. Qua những bài học kinh nghiệm từ việc quản lý Rú cát của làng Phò Trạch, có hai vấn đề cần phải quan tâm trong tiến trình thể chế hóa quản lý rừng cộng đồng, đó là: (1) mối quan hệ giữa khu rừng được giao và lịch sử của cộng đồng, (2) trao quyền pháp lý cho cộng đồng quản lý rừng

Từ khóa: Hương ước, Quản lý rừng cộng đồng, Rú cát

https://doi.org/10.26459/jard.v94i6.3012