NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN NHÂN GIỐNG CÂY XÁO TAM PHÂN KHÁNH HOÀ (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) BẰNG GIÂM HOM VÀ CHIẾT CÀNH

Abstract

Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum) là cây thuốc quý theo tài liệu cũng như kinh nghiệm của người dân địa phương. Loài được phát hiện phân bố chủ yếu tại Hòn Hèo, xã Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh hòa. Hiện tại, loài đang bị khai thác hủy diệt và có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Nghiên cứu nhằm mục tiêu bảo tồn loài thông qua xác định các biện pháp nhân giống phù hợp cho kỹ thuật giâm hom và chiết cành. Kết quả nghiên cứu cho thấy với kỹ thuật giâm hom, sử dụng IBA nồng độ 500 ppm cho tỷ lệ sống, nảy mầm và số lượng lá cao nhất trong khi với α-NAA thì nồng độ 750 ppm cho kết quả cao nhất. Với kỹ thuật chiết cành, sử dụng IBA nồng độ 250 ppm cho kết quả ra rễ cao nhất trong khi với α-NAA thì nồng độ phù hợp nhất là 750 ppm. Từ kết quả đó, nghiên cứu khuyến nghị sử dụng IBA 500 ppm cho giâm hom và IBA 250 ppm cho chiết cành với cây Xáo tam phân sẽ cho tỉ lệ nhân giống cao nhất. 

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3C.3740
PDF (Vietnamese)

References

  1. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, 1993. Chất điều hòa sinh trưởng đối với cây trồng. NXB Nông Nghiệp, Trang 11 -17.
  2. Phạm Hoàng Hộ, 1990. Cây cỏ việt nam. NXB Trẻ.
  3. Báo Dân Việt, 01/01/2013. Hệ lụy của tin đồn Xáo tam phân
  4. Bùi Văn Thanh và Ninh Khắc Bản. 2013. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giâm hom Nắm cơm (Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5, Hà nội 11/2013.