NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ XEN CANH VỚI CÂY GẤC TẠI NGHỆ AN / RESEARCH ON SELECTION OF SOME ECONOMIC CROP VARIETIES FOR INTERCROPPING WITH GAC (Momordica cochinchinensis) AT NGHE AN

Abstract

Kết quả nghiên cứu cho thấy: 1) Các giống đều STPT tốt, cho năng suất và có lãi khi trồng xen gấc. Giống L14 cho năng suất cao nhất trong 5 giống lạc với 32,86 tạ/ha và lãi 27,7 triệu đồng/ha. Hai giống ĐX14 và HL89E3 cho năng suất cao hơn các giống đậu xanh còn lại với 13,98-14,12 tạ/ha, lãi đạt 8,5-9,0 triệu đồng/ha. Giống đậu tương ĐT22 cho năng suất cao nhất trong các giống với 22,48 tạ/ha, thu lãi 16,0 triệu đồng/ha. Giống PAC.10039 cho năng suất và lãi cao nhất trong 05 giống ngô nếp với 53,02 tạ/ha và trên 10,6 triệu đồng/ha. Hai giống ngô lai P4199 và DK9955 khi trồng xen gấc cho năng suất cao với 80,37-81,65 tạ/ha, lãi đạt 23,2-24,1 triệu đồng/ha; 2) Trồng xen các loại cây trồng đều ảnh hưởng tốt đến cây gấc vì thân lá của chúng để lại sau thu hoạch là nguồn phân hữu cơ có giá trị, nhờ trồng xen nên vườn gấc giảm được công làm cỏ và chăm sóc từ tháng 1 đến tháng 5.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3C.3747
PDF (Vietnamese)

References

  1. Nguyễn Thị Chinh (2006). Kỹ thuật thâm canh lạc năng suất cao. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Trương Vĩnh Hải (2012). Nghiên cứu ứng dụng quy trình canh tác tổng hợp xây dựng vùng sản xuất Gấc (Momordica cochinchinensis) nguyên liệu tại Đăknông phục vụ chế biến xuất khẩu. Báo cáo tổng kết Dự án KHCN Nông nghiệp vốn vay ADB, Tp. Hồ Chí Minh.
  3. Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Đức Phương, Đinh Xuân Đức, Nguyễn Thị Đào, Bùi Xuân Tín (2003). Giáo trình cây công nghiệp. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  4. Khoa Nông học (1998). Sổ tay phương pháp nghiên cứu khoa học ngành Nông học. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
  5. Trần Văn Minh (2004). Cây ngô-Nghiên cứu và sản xuất. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Trần Văn Minh (2015). Giáo trình khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng. Nxb Đại học Huế.
  7. QCVN 01-56:2011/BNNPTNT (2011). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống Ngô. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
  8. QCVN 01-57:2011/BNNPTNT (2011). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống Lạc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
  9. QCVN 01-58:2011/BNNPTNT (2011). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống Đậu tương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
  10. QCVN 01-62:2011/BNNPTNT (2011). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống Đậu xanh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.