NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT GẤC LAI ĐEN THƯƠNG PHẨM TẠI NGHỆ AN / STUDY ON APPROPRIATE CULTIVATED TECHNIQUES BLACK HYBRID GAC (Momordica cochinchinensis) AT NGHE AN PROVINCE

Abstract

Những năm vừa qua, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất gấc lai đen thương phẩm cho năng suất và hiệu quả cao tại vùng trồng gấc nguyên liệu tập trung của công ty Cổ phần Nafoods Group, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đến nay chúng tôi đã xác định được: 1) Trồng gấc vào tháng 11-12 có tỷ lệ sống và năng suất quả năm đầu cao hơn kinh nghiệm trồng vào tháng 2 hoặc các tháng khác; 2) Mật độ trồng 500 cây/ha là phù hợp nhất; 3) Liều lượng bón NPK cho 1 ha trên nền 15 tấn phân chuồng + 400 kg vôi bột là 120 kg N + 80 kg P2O5 + 150 kg K2O; 4) Phun phân bón lá Zanon3&6 hoặc Blago có tác dụng tốt cho gấc; 5) Làm cỏ gốc 1 tháng/1 lần kết hợp tưới nước 1 tháng/2 lần và 6) Cắt tỉa cành 1 tháng/1 lần kết hợp thụ phấn để cây gấc sinh trưởng phát triển tăng năng suất và hiệu quả sản xuất.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3C.3748
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2012). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống dưa chuột. QCVN 01-87/2012.
  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2012). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống dưa hấu. QCVN 01-91/2012.
  3. Đỗ Tất Lợi (2006). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Nxb Y học.
  4. Lê Đình Lương, Hà Văn Mạo, Mai Hồng Bàng (1988). Tác dụng sửa chữa ADN bị tổn thương do tia tử ngoại của dầu gấc Việt Nam. Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng, số 2, tr. 8-15.
  5. Nhiều tác giả (1998). Sổ tay nghiên cứu khoa học ngành trồng trọt. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
  6. Trần Văn Minh (2015). Khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng. Nxb Đại học Huế.
  7. Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Duy Thái, Nguyễn Văn Thành (2016). Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật giâm cành non cây Gấc trong nhà kính tại Quế Phong, Nghệ An. Tuyển tập các kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế. Nxb Đại học Huế.
  8. Le T. Vuong, S. R. Ducker, S. P. Murphy (2002). Plasma β-carotene and retinol concentration of children increase after a 30-d supplementation with the fruit Momordica cochinchinensis (gac). Am J Clin Nutrient 75, pp. 872-879.
  9. Nguyễn Tường Vy (2008). Nghiên cứu thành phần hoá học và góp phần tiêu chuẩn hoá chất lượng dầu gấc Việt Nam dùng làm thuốc. Luận án tiến sỹ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội.