ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC TỔ HỢP LAI MƯỚP HƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỒNG RUỘNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Mướp hương (Luffa cylindrica) là một trong những loại rau quả phổ biến ở Việt Nam, Tuy nhiên, cây mướp hương chưa được chú trọng phát triển tương xứng với tiềm năng của nó do hạn chế về yếu tố giống và kỹ thuật canh tác.  Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành  đánh giá 9 tổ hợp lai và 2 giống đối chứng để chọn ra được các tổ hợp lai có năng suất cao, chất lượng tốt và phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Các tổ hợp lai: M 3, M 4, M 5, M 6, M 7 và M 8 cho năng suất thực thu cao trên 20 tấn/ha, cao nhất là M 7 đạt 23,3 tấn/ha. Chất lượng quả của các tổ hợp lai M 1, M 4, M 5 và M 8 tốt nhất với đặc điểm quả thơm trước và sau khi nấu. Cần tiếp tục nghiên cứu các tổ hợp lai trong nhiều vụ và chân đất khác nhau nhằm đánh giá tốt tiềm năng của các tổ hợp lai để áp dụng vào thực tế sản xuất
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3C.3751
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bal, K.J., Hari, B.K.C., Radha, K.T., Madhusudan, G., Bhuwon, R.S., Madhusudan PU (2004). Descriptors for Sponge Gourd, Luffa cylindrica (L.) Roem, NARC, LIBIRD & IPGRI.
  2. Dairo F.A.S, Aye P.A. and T.A. Oluwasola. Some functional properties of loofah gourd (Luffa cylindrical L., M.J. Roem) seed. Journal of Food, Agriculture & Environment 5:97-101 (2007).
  3. Mazali I. O. Alves O. L. Morphosynthesis: high fidelity inorganic replica of the fibrous network of loofa sponge (Luffa cylindrica). Anais da Academia Brasileira de Ciências, Vol. 77, No. 1, p. 25-31 (2005).
  4. Oboh, I. O., Aluyor, E. O. and Audu, T. O. K. Application of Luffa Cylindrica in Natural form as Biosorbent to Removal of Divalent Metals from Aqueous Solutions - Kinetic and Equilibrium Study, Waste Water - Treatment and Reutilization, Fernando Einschlag (Ed.), ISBN: 978-953-307-249-4, InTech, Available from:http://www.intechopen.com/books/waste-water-treatment-andreutilization/application-of-luffa-cylindrica-in-natural-form-as-biosorbent-to-removal-of-divalent-metals-fromaqu (2011).
  5. Rowell R. M., James S. H., Jeffrey S. R. Characterization and factors effecting fibre properties, In Frollini E, Leao, AL, Mattoso LHC, (ed.), Natural polymers and agrofibres based composites. Embrapa Instrumentacao Agropecuaria, San Carlos, Brazil pp.115-134 (2002).