BIẾN ĐỔI BỆNH LÝ NIÊM MẠC RUỘT NON CỦA LỢN CON THEO MẸ BỊ TIÊU CHẢY DO E. COLI

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá những biến đổi bệnh lý ở niêm mạc ruột non của lợn con F1 (♂ Landrace × ♀ Móng cái) theo mẹ ở 3, 7 ngày tuổi và 21 ngày tuổi bị tiêu chảy do E. coli. Kết quả mổ khám và quan sát đại thể cho thấy, lợn con bị tiêu chảy có hiện tượng tích nước và khí trong lòng ruột, thành ruột bị giãn và mỏng, niêm mạc ruột non có hiện tượng sung huyết. Ở cấp độ vi thể, phương pháp chẩn đoán mô bệnh học cho thấy trung bình độ dài lông nhung ở tá tràng lợn con 3 ngày tuổi bị tiêu chảy ngắn hơn so với nhóm không bị tiêu chảy cùng độ tuổi (p < 0,05). Độ sâu trung bình của lớp tuyến ruột ở tá tràng của nhóm lợn bị tiêu chảy sâu hơn so với ở nhóm lợn không bị tiêu chảy ở cùng độ tuổi (p < 0,05). Ở các độ tuổi 7 và 21 ngày tuổi, trung bình độ dài lông nhung ở cả tá tràng, không tràng và hồi tràng của lợn bị tiêu chảy ngắn hơn, trong khi đó độ sâu của lớp tuyến ruột là sâu hơn so với lợn bình thường ở cùng độ tuổi, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết luận, khi lợn con bị tiêu chảy, ruột non có những tổn thương nghiêm trọng đặc biệt ở lớp biểu mô niêm mạc ruột. 

Từ khóa: E. coli, lông nhung, tiêu chảy, lợn con, bệnh lý

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3A.3847
PDF (Vietnamese)

References

  1. Huỳnh Thị Minh Tâm (2002), Bài giảng giải phẫu và sinh lý hệ tiêu hóa, Đại Học Y Dược thành Phố Hồ Chí Minh.
  2. Trần Sáng Tạo (2012), Giáo trình sinh lý động vật, Nxb. Đại học Huế.
  3. Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Lan Hương (2001), Giáo trình vi sinh vật thú y, Nxb. Nông nghiệp Hà Nội.
  4. Faubert C., Richard D. (1992), Hemorrhagic gastroenteritis caused by Escherichia coli in Piglets: Clinical, pathological and microbiological findings, Can. vet. J., 33(4), 251-256.
  5. Kongsted H., et al (2013), Microbiological pathological and histological findings in four Danish pig herds affected by a new neonatal diarrhoea syndrome, BMC Veterinary Research, 9:206, 1-9.
  6. Hornich M., Salajka E., Ulmann L., Sarmanova Z., Sedlacek M. (1973), Enteric Escherichia coli Infections, Morphological Findings in the Intestinal Mucosa of Healthy and Diseased Piglets, Vet. Path., 10(6), 484-500.
  7. Johannsen U (1976), Pathology and pathogenesis of coli dysentery and coli diarrhea in suckling piglets, 2. Studies on the experimental induction of disease through the intragastric administration of coli-enterotoxin, Arch Exp Veterinarmed, 30(5), 709-25.
  8. Schroeder B., et al (2006), Preventive effects of the probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917 on acute secretory diarrhea in a pig model of intestinal infection, Dig Dis Sci, 51(4), 724-31.