ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN VÀ TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA PHÂN VỚI RÁC HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens)

Abstract

Tóm tắt: Có 2 thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của loại phân và tỷ lệ phối trộn giữa phân với rác hữu cơ đến khả năng nở của trứng (thí nghiệm 1), khả năng sinh trưởng của ấu trùng và tỷ lệ nhộng hóa ruồi của ruồi lính đen (thí nghiệm 2). Có tổng 15 nghiệm thức tương ứng với 3 loại phân (bò, lợn, gà) và 5 tỷ lệ phối trộn giữa phân với rác hữu cơ (100 % phân; 25 % phân: 75 % rác; 50 % phân: 50 % rác; 25 %phân: 75 % rác và 100 % rác). Kết quả cho thấy loại phân và tỷ lệ phối trộn giữa phân với rác hữu cơ không ảnh hưởng tới khả năng ấp nở, tỷ lệ nuôi sống, lượng ăn vào dạng tươi và giảm khối lượng phân với rác (p > 0,05), nhưng lại ảnh hưởng tới vật chất khô (VCK) ăn vào, tăng khối lượng, tăng sinh khối của ấu trùng, hệ số chuyển hóa thức ăn và tỷ lệ nhộng hóa ruồi (p < 0,05). Lượng VCK ăn vào cao nhất ở nghiệm thức 100 % phân lợn, còn tăng khối lượng của ấu trùng cao nhất ở nghiệm thức 25 % phân gà và 75 % rác hữu cơ. Sinh khối ấu trùng tăng cao nhất ở nghiệm thức 100 % phân gà, trong khi hệ số chuyển hóa thức ăn tốt nhất ở nghiệm thức 100 % rác hữu cơ. Còn tỷ lệ nhộng hóa ruồi lại đạt cao nhất ở nghiệm thức có 25 % và 50 % phân gà.

Từ khóa: phân gia súc, rác hữu cơ, tỷ lệ phối trộn, ruồi lính đen

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3A.3863
PDF (Vietnamese)

References

  1. Lưu Hữu Mãnh, Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Nhựt Xuân Dung và Ngô Ngọc Hưng (2009), Ảnh hưởng của các tỷ lệ rác hữu cơ và phân gia súc lên thành phần hóa học và tăng trường của ruồi Lính Đen (Hermetia illucens), Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, 11, 25 - 31.
  2. Banks I. J., Gibson W. T. and Cameron M. M. (2014), Growth rates of black soldier fly larvae fed on fresh human faeces and their implication for improving sanitation, Tropical Medicine and International Health, 19 (1), 14 - 22.
  3. Diener S., Solano S., Gutiérrez F. R., Zurbrügg C. and Tockner K. (2011a), Biological Treatment of Municipal Organic Waste using Black Soldier Fly Larvae, Waste and Biomass Valorization, 4 (2), 357 - 363.
  4. Diener, S., Zurbrügg, C., Roa Gutiérrez, F., Nguyen Dang Hong, Morel, A., Koottatep, T., Tockner, K. (2011b), Black soldier fly larvae for organic waste treatment – prospects and constraints, WasteSafe 2011 – 2nd Int. Conf. on Solid Waste Management in the Developing Countries, 13-15 February 2011, Khulna, Bangladesh, 52 - 59.
  5. Newton, L., Sheppard C., Watson D. W., Burtle G. and Dove R., (2005), Using the black soldier fly, Hermetia illucens, as a value-added tool for the management of swine manure, Animal and Poultry Waste Management Center. Raleigh, NC, North Carolina State University, 17.
  6. Sheppard, D. C., Newton G. L., S. Thompson A., and Savage S. (1994), A value added manure management system using the black soldier fly, Bioresource Technology, 50 (3), 275 - 279.