KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG/GIỐNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Abstract

Khô hạn là một trong những nhân tố gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng phát triển và làm giảm năng suất của cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Gieo trồng các giống lúa chịu hạn sẽ cải thiện được năng suất cho những vùng canh tác nhờ nước trời. Nghiên cứu này được tiến hành trong điều kiện nhà lưới ở vụ Hè Thu 2015, đánh giá trên 13 dòng/giống lúa, trong đó có 09 dòng lúa mới được nhập nội từ Viện lúa Quốc tế (IRRI) với giống CH207 làm đối chứng. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCB), 3 lần nhắc lại trong hai điều kiện môi trường có tưới và gây hạn nhân tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả dòng/giống thí nghiệm thuộc nhóm giống ngắn ngày (108 - 112 ngày), ngắn hơn so với đối chứng CH207 (115 ngày). Dòng D2, D9, giống OM4900, HT1, CH207 (Đ/c) có khả năng chịu hạn tốt nhất với chỉ số phản ứng hạn >1 và khả năng phục hồi cao (90 -100%), tất cả các dòng còn lại đều mẫn cảm với hạn chỉ số phản ứng hạn < 1. 
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3C.3900
PDF (Vietnamese)

References

  1. Fischer K.S., Lafitte R., Fukai S., Atlin G. and Hardy B., (2003). Breeding rice for drought-prone environments. Los Banos (Philippines): IRRI. p98.
  2. Fukai, S., and Cooper, M., 1995. Development of drought-resistant cultivars using physio-morphological traits in rice. Field Crops Research 40 (1995), 67-86.
  3. Hakim M.A, Abdul Shukor Juraimi, M.M. Hanafi, E.Ali, Mohd. Razi Ismail, Ahmed Selamat and S.M. Rezaul Karim, 2013. Effect of salt stress on mophophysiology, vegetative growth and yield of rice. Int. J. Envir. Biol. 35: 317- 326.
  4. Kanagarai P., Prince J.S.K., Sheeba A.J., Biji R.K., Paul B.S., Senthil A. and Chandra B.R., (2010). Microsatellite markers linked to drought resistance in rice (Oryza sativa L.), Vol.98, p.6-25.
  5. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Như Khanh, 2014. Khả năng chịu hạn của số giống lúa cạn địa phương (Oryza sativa L.). Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 7: 1096 – 1105.
  6. Nguyễn Văn Hiển. Giáo trình chọn giống cây trồng. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2000.
  7. Shah Moinur Rahman, Ken-ichi Kakuda, Yuka Sasaki and Ando, 2013. Effect of Mid-season Drainage (MSD) on Growth and Yield of Rice in North East Japan. American Journal of Plant Nutrition and Fertilization Technology 3 (2): 33 – 42.
  8. Yancey, P.H., Clark, M.E., Hand, S.C., Bowlus, R.D., and Somero, G.N. 1982. Living with water stress: Evolution of osmolyte systems. Science 217: 1214–1222