NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GENE eltA CỦA E. COLI GÂY TIÊU CHẢY Ở LỢN

Abstract

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này chúng tôi đã tạo dòng và biểu hiện thành công gene eltA mã hóa cho tiểu đơn vị A độc tố LT của vi khuẩn E. coli trong tế bào khả biến E. coli BL21 (DE3). Đoạn gene eltA phân lập từ ADN tổng số của E. coli thu được từ mẫu phân lợn tiêu chảy có kích thước 798 bp, tương đồng 99 %  với trình tự gene được công bố trên ngân hàng Gene (mã số: K01995.1), trong đó phần gene mã hóa cho tiểu đơn vị A của độc tố LT (LT-A) có kích thước 777 bp, mã hóa chuỗi polypeptide dài 258 amino aicd, tương đồng 98 % với chuỗi polypeptide được công bố trên GenBank (mã số: AAA24685.1). Phân tích điện di SDS cho thấy protein dung hợp 6xHis-LT-A có khối lượng phân tử khoảng 30 kDa.

Từ khóa: eltA, LT, độc tố không chịu  nhiệt, E. coli

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3A.3911
PDF (Vietnamese)

References

  1. Cai Y., Yordan M.A., Yao Q., Li Y., Yu L. (2016), Review of enterotoxigenic Escherichia coli enterotoxins. Academia Journal of Microbiology Research, 4(1), 005-008.
  2. Giannella R. A., Drake K. W., Luttrell M. (1981), Development of a radioimmunoassay for Escherichia coli heat-stable enterotoxin. Infect Im¬munology (33), 186–192.
  3. Gill D. M., Richardson S. H. (1980), Adenosine diphosphate-ribosylation of adenylate cyclase catalyzed by heat-labile enterotoxin of Escherichia coli: comparison with cholera toxin. The Journal of Infectious Diseases, 141, 64–70.
  4. Loc N. H., Ngoc L. M. T., Lan T. T., Viet L. Q., Thao L. D., Quang H. T., Lan D. T. B., Long P. T. (2013). Cloning and expression of genes encoding F107-C and K88-1NT fimbrial proteins of enterotoxigenic Escherichia coli from piglets. Indian Journal of Microbiology, 53(4), 488-491.
  5. Mierendorf R. C., Morris B. B., Hammer B., Novy R. E. (2000), Expression and purification of recombinant proteins using the pET system. Humana Press Inc., Totowa, N. J.
  6. Qadri F., Svennerholm A. M., Faruque A. S. G., Sack R. B. (2005), Enterotoxigenic Escherichia coli in Developing Countries: Epidemiology, Microbiology, Clinical Features, Treatment, and Prevention, Clinical Microbiology Reviews, 18, 465–483.