NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GENE eltA CỦA E. COLI GÂY TIÊU CHẢY Ở LỢN

Khoa CNTY, Đinh Thị Bích Lân

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3A.3911

Abstract


Trong nghiên cứu này  chúng tôi đã tạo dòng và biểu hiện thành công gene eltA  mã hóa cho tiểu đơn vị A độc tố LT của vi khuẩn E.coli trong tế bào khả biến E. coli BL21 (DE3). Đoạn gene eltA phân lập từ ADN tổng số của E. coli thu được từ mẫu phân lợn tiêu chảy có kích thước 798 bp, tương đồng 99% với trình tự gene được công bố trên ngân hàng Gene (mã số: K01995.1). Đoạn gene mã hóa cho tiểu đơn vị A của độc tố LT (LT-A) có kích thước 776 bp, mã hóa chuỗi polypeptide dài 258 amino aicd, tương đồng 98% với chuỗi polypeptide được công bố trên GeneBank (mã số: AAA24685.1). Phân tích điện di SDS cho thấy protein dung hợp 6xHis-LT-A có khối lượng phân tử khoảng 30 kDa.

Từ khóa: eltA, LT, độc tố không chịu  nhiệt, E.coli.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.