MẠNG LƯỚI CÁC TÁC NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÙNG ĐẦM SAM CHUỒN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

TÓM TẮT

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xác định mạng lưới các tác nhân và tiềm năng của các tác nhân trong hoạt động cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thuỷ sản ở vùng đầm Sam Chuồn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu được thu thập qua khảo sát 70 hộ thuỷ sản, phỏng vấn sâu 27 tác nhân cung cấp thông tin, 5 chuyên gia thuỷ sản. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process) để phân tích tiềm năng của các tác nhân trong mạng lưới. Kết quả cho thấy mạng lưới cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thủy sản (NTTS) gồm có 3 hợp phần: (1) mạng lưới cung cấp thông tin thị trường từ các tác nhân cung ứng vật tư NTTS gồm đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, cơ sở giống thủy sản; (2) mạng lưới cung cấp thông tin thị trường từ tác nhân tiêu thụ sản phẩm NTTS gồm người bán buôn và thu gom (3) mạng lưới cung cấp thông tin thị trường từ các tác nhân hỗ trợ NTTS gồm cán bộ cấp tỉnh, cán bộ cấp huyện, cán bộ cấp xã, người am hiểu cộng đồng và người NTTS khác. Trong đó, các tác nhân có mức tiềm năng cao gồm cán bộ huyện, cán bộ xã, người am hiểu cộng đồng; mức tiềm năng trung bình gồm người thu gom, cán bộ tỉnh và người NTTS; các tác nhân khác có mức tiềm năng thấp và rất thấp.

Từ khoá: nuôi trồng thuỷ sản, thông tin thị trường, mạng lưới

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3919
PDF (Vietnamese)

References

  1. Đặng Nguyên Anh (1993), Vai trò của mạng lưới xã hội trong quá trình di cư, Tạp chí xã hội học, số 2.
  2. Phạm Huy Cường (2014), Mạng lưới quan hệ xã hội với việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học xã hội và nhân văn, 30 (4), 44-53.
  3. Trần Thị Mỹ Dung (2012), Tổng quan về ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc trong quản lý chuỗi cung ứng, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 21a, 180-189.
  4. Võ Hồng Đức, Lê Hoàng Long (2014), Mạng lưới kinh doanh và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bằng chứng thực nghiệm từ ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống, Tạp chí Phát triển kinh tế, 286, 50-69.
  5. Nguyễn Thống, Cao Hào Thi (1998), Phương pháp định lượng trong quản lý, Nxb. Thống kê.
  6. Audrey Fenner (2002), “Placing Value on Information”, Library philosophy and practive, Vol. 4, No. 2, http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/fenner.html.
  7. Issa Sanogo (2010), Market Analysis Tool - How to Conduct a Food Commodity Value Chain Analysis?, World Food Programme, http://www.wfp.org/food-security.
  8. McGee J. and Prusak L. (1993), Managing Information Strategically, John Wiley and Sons, New York, 12, 58.
  9. Saaty T. L. (2008), Decision making with the analytic hierarchy process, Int. J. Services Sciences, 1, 83-98.