SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG ĐỒI NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Sự tham gia của cộng đồng có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động quản lý đầu tư công xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay sự tham gia đó của cộng đồng ở các địa phương còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu và phân tích thực trạng sự tham gia của người dân, cộng đồng trong quản lý đầu tư công xây dựng nông thôn mới và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia này. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát tại 2 xã đại diện cho vùng đồi núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hộ tham gia các cuộc họp về lập kế hoạch xây dựng các công trình ở cấp thôn/bản chiếm tỷ lệ khá cao 63,35 % ở hai xã điều tra. Hầu như người dân không được tham gia vào các hoạt động khảo sát thiết kế, lựa chọn đơn vị thi công và đơn vị giám sát với các tỷ lệ số người trả lời tương ứng lần lượt là  95,9 %, 97,3 %, 93,3 %. Trong công việc giám sát, đánh giá đầu tư có tính quyết định đến chất lượng công trình thì hầu như người dân hai xã nghiên cứu cũng không được tham gia, chiếm 80,95 % số người được hỏi. Có 4 yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản lý đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM), bao gồm: qui định pháp lý chưa rõ ràng; năng lực của người dân còn hạn chế; năng lực, trình độ, nhận thức của cán bộ thôn/xã còn yếu kém; phong tục tập quán, hương ước của cộng đồng dân cư.

Từ khóa: xây dựng nông thôn mới, quản lý đầu tư, sự tham gia

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3927
PDF (Vietnamese)

References

  1. Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái (2011), Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu, Nxb. Từ điển bách khoa.
  2. BCĐ (Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM) Thừa Thiên Huế (2015), Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình XDNTM (2010-2015) và kế hoạch 5 năm 2016-2020.
  3. Vũ Thành Tự Anh (2012), Quản lý và phân cấp quản lý đầu tư công: Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.
  4. Vũ Thành Tự Anh (2012), Phân cấp kinh tế ở việt Nam nhìn từ góc độ thể chế, Kỷ yếu diễn đàn kinh tế mùa thu 2012 do Ủy ban Kinh tế Quốc hội và viện Khoa học – xã hội Việt Nam tổ chức.
  5. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM tỉnh Thừa Thiên Huế (2014), Báo cáo kết quả 3 năm thưc hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (2011 - 2013).
  6. Bộ NN&PTNT (2010), Sổ tay Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới (cấp xã), Nxb. Lao động.
  7. Nguyễn Mậu Dũng, Nguyễn Mậu Thái (2012), Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới: Những kinh nghiệm từ thực tiễn, Hội thảo XDNTM ở Việt Nam, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
  8. Tăng Minh Lộc (2011), báo cáo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, Cục trưởng cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Chánh văn phòng-VP Điều phối chương trình MTQG NTM, Bộ NN&PTNT.