SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở MỘT SỐ XÃ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện tại xã Hương Lộc, huyện Nam Đông và xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định thực trạng tham gia của người dân vào quá trình đánh giá kết quả đạt chuẩn nông thôn mới và đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao sự tham gia của người dân vào đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân có vai trò quan trọng trong đánh giá kết quả công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng tỷ lệ người dân tham gia vào quá trình đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới còn rất thấp, người dân hầu như chưa nắm được trình tự thủ tục để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các nguyên nhân chính dẫn đến sự hạn chế tham gia của người dân là trình độ và nhận thức thấp, sự tiếp cận thông tin hạn chế, các cơ chế chính sách chưa phù hợp.

Từ khóa: đánh giá, người dân, nông thôn mới, sự tham gia

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3933
PDF (Vietnamese)

References

  1. Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (2015), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
  2. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2015), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế.
  3. Nguyễn Tuấn Anh (2011), Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (Participatory rural assessment-PRA) để xây dựng phương pháp và tiêu chí giám sát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới, Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ Bộ NN&PTNT.
  4. Hà Thị Thùy Dương (2016), Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, Tạp chí Cộng sản, số tháng 2.
  5. Tô Huy Rứa (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong đổi mới ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Tạp chí Cộng sản, số tháng 12.
  6. Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT (2014), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
  7. Ủy ban nhân dân xã Hương Hòa (2015), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hương Hòa.
  8. Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú (2015), Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Quảng Phú.
  9. Cohen, J. and Uphoff, N. (1977), Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity, World Development, 8: 213-235.
  10. Chang Soo Choe, (2005), Key Factors to Successful Community Development: The Korean Experience. Institute of Developing Economies - Japan External Trade Organization (DE-JETRO Discussion Paper No. 39).