THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA HỘ TRỒNG RỪNG Ở TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này tập trung phân tích tình trạng thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp của hộ trồng rừng ở tỉnh Quảng Nam, các khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề xuất giải pháp khắc phục. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: phỏng vấn theo bảng câu hỏi bán cấu trúc, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có đến 60 % hộ được phỏng vấn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có 16,4 % hộ chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên một phần diện tích và chỉ có 23,6 % được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng cơ bản nhất vẫn là do trong quá trình đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng sai khác giữa hồ sơ giao đất và trên thực tế. Để khắc phục được tình trạng này, tỉnh cần phải có kế hoạch rà soát lại toàn bộ các diện tích bị sai khác để điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao lại cho người dân. Từ đó, tạo điều kiện cho các hộ gia đình thực hiện đúng các quy định về quản lý rừng và khai thác gỗ từ những diện tích đất hợp pháp.

Từ khóa: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trồng rừng, bất cập

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3935
PDF (Vietnamese)

References

  1. Phòng Nghiên cứu Phát triển thị trường, Cục Xúc tiến Thương mại (VIETRADE) (2015), Bản tin ngành hàng gỗ và sản phẩm gỗ.
  2. Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam (2014), Số liệu hiện trạng rừng năm 2014.
  3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016), Quyết định 3158/2016/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2015.
  4. Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Minh Thủy (2015), Báo cáo nghiên cứu hỗ trợ Hiệp hội thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ, Trung tâm WTO Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
  5. Phan Trọng Trí, Nguyễn Thành Nhâm, Nguyễn Quang Tân (2016), Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong bối cảnh thực hiện VPA-FLEGT, Chuyên đề chính sách, Mạng lưới VNGO-FLEGT.