NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ LÚA THEO HỢP ĐỒNG VÀ CÁNH ĐỒNG LỚN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá quá trình phát triển sản xuất lúa theo hợp đồng với xu hướng liên kết sản xuất tại huyện Lệ Thủy, một huyện sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh Quảng Bình. Số liệu được thu thập thông qua nguồn báo cáo, phỏng vấn hộ sản xuất theo hợp đồng (40 hộ) và hộ không theo hợp đồng (40 hộ), người am hiểu (10 người), thương lái, doanh nghiệp (5 người) và thảo luận nhóm (4 nhóm). Kết quả cho thấy sản xuất lúa theo hợp đồng ở huyện Lệ Thủy bắt đầu từ năm 2012 với 80 ha và nó gắn với quá trình dồn điền đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Vụ Đông Xuân 2014 - 2015, diện tích lúa theo hợp đồng của huyện chiếm 83,2 % diện tích hợp đồng toàn tỉnh. Có hai loại sản phẩm thực hiện hợp đồng là lúa giống cấp 1 và lúa thương phẩm (để xay xát thành gạo). Sản xuất theo hợp đồng điểm khác biệt là sản phẩm được bán chủ yếu ra ngoài tỉnh và xuất khẩu. Tỷ lệ thu mua theo hợp đồng lúa thương phẩm (76,8 %) và lúa giống (49,3 %); tỷ lệ hộ phá vỡ hợp đồng là 28,2 % với sản xuất lúa thương phẩm và 18,9 % với sản xuất lúa giống cấp 1, với 3 lý do chủ yếu là các bên không thực hiện cam kết về giá thu mua; chất lượng lúa không đảm bảo; và không có kho dự trữ. Lợi nhuận sản xuất lúa theo hợp đồng tăng từ 6.017.400 đồng/ha đến 7.401.960 đồng/ha so với sản xuất không theo hợp đồng.

Từ khóa: cánh đồng mẫu lớn, hợp đồng, lúa thương phẩm, lúa giống, Lệ Thủy

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3937
PDF (Vietnamese)

References

  1. Đỗ Kim Chung (2012), Một số giảng pháp phát triển cánh đồng mẫu lớn trong nông nghiệp, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, (413), 55-60.
  2. Trần Quốc Nhân, Ikuo Takeuchi (2012), Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc thực thi hợp đồng tiêu thụ nông sản kém giữa nông dân và doanh nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí khoa học và phát triển, 10 (7), 1069 -1077.
  3. Quyết định 80/2002/QĐ-TTG ngày 24/6/2002 về Chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa qua hợp đồng.
  4. Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn.
  5. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình, Kết quả thực hiện xây dựng cánh đồng lớn năm 2014, kế hoạch năm 2015.
  6. Bảo Trung (2008), Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng ở Việt Nam, Tạp chí quản lý kinh tế, (22), 60-66.
  7. Trung tâm KN-KN Quảng Bình (2014), Phương án xây dựng cánh đồng lớn trên cây lúa vụ Đông Xuân 2014 - 2015.
  8. UBND tỉnh Quảng Bình (2014), Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013, triển khai kế hoạch 2014, sản xuất Đông Xuân 2013-2014.