ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG SẮN TRIỂN VỌNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG PHONG HIỀN, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2015-2016 nhằm tuyển chọn giống sắn triển vọng phục vụ sản xuất cho vùng đất cát nội đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy trừ giống KM419, các giống sắn đều có khả năng sinh trưởng và phát triển, tạo năng suất tốt trong điều kiện nghiên cứu. Hai giống sắn KM444 và KM98-5 có hàm lượng tinh bột, tỉ lệ sắn lát cao hơn hoặc tương đương giống đối chứng (KM94). Hai giống này cũng cho năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất cao hơn và đem lại hiệu quả kinh tế lớn hơn so với giống KM94. Tổng hợp các chỉ tiêu theo dõi cho thấy giống sắn KM444 có nhiều ưu điểm hơn hẳn giống KM94, giống KM98-5 tương đương với giống KM94 đang được sản xuất đại trà trên vùng đất cát nội đồng tại Thừa Thiên Huế nói chung và xã Phong Hiền, Phong Điền nói riêng.

Từ khóa: đất cát nội đồng, giống sắn triển vọng, hàm lượng tinh bột, năng suất, sinh trưởng, phát triển

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3B.3939
PDF (Vietnamese)

References

  1. Báo mới, Giải pháp điều trị bệnh chổi rồng, http://www.baomoi.com/giai-phap-tri-benh-choi-rong-hai-san/c/5975318.epi
  2. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2011), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống sắn, QCVN 01-61:2011/BNNPTNT.
  3. Nguyễn Thị Cách (2008), Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất sắn trên vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Đại học Huế.
  4. Chương Hiếu, Minh Đức, Dịch rệp sáp rệp sáp bột hồng “ăn mòn” cây sắn vùng Cùa, http://baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=87&modid=390&ItemID=83382.
  5. Hoang Kim, Tran Ngoc Ngoan, Trinh Thi Phuong Loan, Bui Trang Viet, Tran Cong Khanh (2007), Genetic improvement of cassava in Vietnam: Current status and future approaches, In R.H Howeler, Cassava Reseach and Development in Asia. Exploring New Opportunities for an Ancient Crop. pp. 118-124.
  6. Trần Thị Ngọc Mai (2012), So sánh một số giống sắn ở Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp. Trường Đại học Nông Lâm Huế.
  7. Trần Văn Minh (2015), Khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng, Nxb. Đại học Huế.
  8. Trần Ngọc Ngoạn (2000), Kết quả tuyển chọn hai giống sắn mới có triển vọng với sự tham gia của nông dân, Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Nxb. Nông nghiệp.
  9. Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế 2014, Nxb. Thống kê.