ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI NẤM Achlya bisexualis NHIỄM TRÊN CÁ NUÔI THÂM CANH

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định đặc điểm sinh học của vi nấm Achlya bisexualis gây bệnh trên cá nuôi thâm canh. Tổng cộng 6 chủng Achlya bisexualis được phân lập từ cá tra (Pangasianodon hypophthalmus), cá lóc (Channa striata) và cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Kết quả cho thấy A. bisexualis phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ 28 - 33oC. Vi nấm có thể phát triển nhanh ở pH 6-8. Các chủng có thể phát triển đến độ mặn 1,5%. Vi nấm sử dụng carbohydrat gồm glucose, maltose, mannose, sucrose và arabinose. A. bisexualis cho phản ứng với nitrite 5mM nhưng không phản ứng với nitrite 43 mM.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3D.4105
PDF (Vietnamese)

References

 1. Abking, N., W. Fuangsawat and O. Lawhavinit, 2008. Achlya spp. isolated from eggs of the Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas, Chevey). Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.
 2. Bly, J.E., L.A. Lawson, D.J. Dale, A.J. Szalai, R.M. Durborow and L.W. Clem, 1992. Winter saprolegniasis in channel catfish. Diseases of Aquatic Organisms 13: 155-164.
 3. Chukanhom, K. and K. Hatai, 2004. Freshwater fungi isolated from eggs of the common carp Cyprinus carpio in Thailand. Mycoscience 45: 42–48.
 4. Czeczuga, B., E. Czeczuga-Semeniuk, A. Semeniuk and J. Semeniuk, 2013. Straminipiles (Oomycota) developing on the eggs of an African catfish, Clarias gariepinus Burchell in water bodies of Poland. African Journal of Microbiology Research Vol. 7(20), pp. 2378-2384.
 5. De Hoog, G.S., J. Guarro, J. Gené and M.J. Figueras. 2000. Atlas of clinical fungi. 2nd edition. Centraalbureau voor schimmelculture. 1126p.
 6. El-Abyad, M.S., H. Hindorf and M.A. Rizk, 1988. Impact of salinity stress on soil-borne fungi of sugarbeet. I. Pathogenicity implications. Plant Soil, 110: 27-32.
 7. Fuangsawat, W., N. Abking and O. Lawhavinit, 2011. Sensitivity comparison of pathogenic aquatic fungal hyphae to sodium chloride, hydrogen peroxide, acetic acid and povidone iodine. Kasetsart Journal 45: 84 – 89.
 8. Hatai, K. and G.I Hoshiai, 1994. Pathogenicity of Saprolegnia parasitica Coker. In: Saloon saprolegniasis. 87-98.
 9. Kitancharoen, N. and K. Hatai, 1998. Some biochemical characteristics of fungi isolate from salmonid eggs. Mycoscience 39: 249-255
 10. Kitancharoen, N., A. Yamamoto and K. Hatai, 1997. Fungicidal effect of hydrogen peroxide on fungal infection of rainbow trout eggs. Mycoscience 38:375-378.
 11. Koeypudsa, W., P. Phadee, J. Tangtrongpiros and K. Hatai, 2005. Influence of pH, temperature and sodium chloride concentration on growth rate of Saprolegnia sp. J. Sci. Res. Chula. Univ 30(2): 123-130.
 12. Madan, M. and K.S. Thind, 1998. Physiology of Fungi. APH Punlishing Corporation, New Delhi. 219 trang.
 13. Nguyễn Thị Huyền, 2006. Xác định nấm thủy mi nhiễm trên trứng cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá Basa (Pangasius bocouri) – thử nghiệm hiệu quả phòng. Luận văn Thạc sĩ Sinh học. Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
 14. Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2011. Phân lập và định danh vi nấm ký sinh trên cá lóc (Channa striata) giai đoạn giống. Luận văn tốt nghiệp cao học. Đại Học Cần Thơ.
 15. Panchai, K., C. Hanjavanit and N. Kitancharoen, 2007. Charaterristics of Achlya bisexualis isolated from eggs of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.). KKU Res J 12(3): 195-202.
 16. Panchai, K., C. Hanjavanit, N. Rujinanont, S. Wada, O. Kurata, K.Hatai, 2014. Freshwater oomycete isolated from net cage cultures of Oreochromis niloticus with water mold infection in the Nam Phong River, Khon Kaen Province, Thailand. AACL Bloflux 7(6): 529-542
 17. Pateman, J.A. and J.R. Kinghorn, 1976. Nitrogen metabolism. In: The filamentous fungi, vol. 2, Biosynthesis and metabolism, (ed. by Smith, J.E. and Berry, D.R.), pp. 159-237. Academic Press, London.
 18. Phạm Minh Đức và Nguyễn Thị Thúy Hằng, 2011. Bước đầu nghiên cứu bệnh nấm thủy mi trên cá lóc (Channa striata) giống ở tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn 12:35-43.
 19. Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Tuấn và Trần Thị Thanh Hiền, 2012. Khảo sát mầm bệnh trên cá lóc (Channa striata) ao nuôi thâm canh ở An Giang và Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, 21b:124-132.
 20. Rakmanee, C, C. Hanjavanit and N. Yuasa, 2004. Effect of the temperature, pH and sodium chloride on the growth of Saprolegnia and Achlya isolated from infected eggs of african catfish (Clarias gariepinus Burch) and common carp (Cyprinus carpio L.). – In: Rakmanee, C. 2004. M.Sc. Thesis, Khon Kaen University.