THỰC TRẠNG CANH TÁC VÀ QUẢN LÝ CỎ DẠI HỒ TIÊU Ở QUẢNG TRỊ

Abstract

Tóm tắt: Cây hồ tiêu là cây trồng có giá trị ở nước ta. Tuy nhiên, sản xuất hồ tiêu đang phải đối mặt với nhiều thiệt hại, trong đó cỏ dại là vấn đề ít được chú tậm nghiên cứu trong thời gian qua. Nghiên cứu về thực trạng canh tác hồ tiêu và quản lý cỏ dại ở Quảng Trị cho thấy chủ hộ sản xuất có trình độ học vấn khá, quy mô sản xuất nhỏ, chủ yếu vườn hộ gia đình. Công tác phòng trừ cỏ chủ yếu sử dụng biện pháp trừ cỏ bằng thủ công với 2 lần/vụ, hầu hết nông hộ nhận thức được ảnh hưởng cỏ dại đến sản xuất hồ tiêu, nhưng chưa nắm vững kỹ thuật và hiệu quả trừ cỏ dại bằng biện pháp hoá học. Thành phần cỏ dại trên vườn tiêu rất phong phú bao gồm 29 loài cỏ gây hại thuộc 18 họ, các loài phổ biến nhất là cỏ cứt heo, ruột gà lớn, cỏ gấu, cỏ đồng tiên, song nha lông.

Từ khóa:  Cỏ dại, hồ tiêu, Quảng Trị

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3C.4135
PDF (Vietnamese)

References

 1. Dương Văn Chín, Koo SJ, Kwon YW, Hoàng Anh Cung (2005), Cỏ dại phổ biến tại Việt Nam. Nxb Công Ty TNHH Một Thành Viên Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Phùng Đăng Chinh, Lương Hữu Tề, Lê Trường (1978), Cỏ dại và biện pháp phòng trừ, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.
 3. Tổng cục Thống Kê, (2016). Diện tích, năng suất, sản lượng hồ tiêu năm 2014. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam. http://peppervietnam.com/san-xuat/trong-trot/dien-tich--nang-suat--san-luong-ho-tieu-nam-2014-153227.
 4. Monaco, T.J, S.C. Weller, F.M. Ashton (2002), Weed science: priciples and practices. Wiley, New York, USA.
 5. Nair K.P.P. (2004), The agronomy and economy of black pepper (Piper nigrum L.) – the "King of Spice. Adv. Agron., 82, 271-389.
 6. Hiệp Hội Hồ tiêu Việt Nam (2016), Xuất khẩu hồ tiêu năm 2014 nhìn lại và hướng tới tương lai 2015. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hiệp Hội Hồ tiêu Việt Nam quý IV/2014.
 7. Ravindran, P.N. (2000), Introduction. In black pepper (edited by P.N. Ravindran). Harwood Academic Publishers. p. 1-22.
 8. Swanton, C.J, K.N. Harker and L.R. Anderson (1993), Crop loss due to weed in Canada. Weed Technology, 7: 537-542.
 9. Nguyễn Thị Tân và Nguyễn Hồng Sơn (1997), Phương pháp điều tra thu thập cỏ dại. Nxb Nông nghiệp Hà Nội.
 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị, (2014). Quy hoạch phát triển nông nghiệp Quảng Trị đến 2020. Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị.
 11. Phan Hữu Trinh, Vũ Đình Thắng, Trần Thị Mai và Bùi Đức Tuấn (1988), Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb Nông nghiệp Hà Nội.
 12. Zimdahl, R.L. (2010), A history of weed science in the United State. Elsevier Inc, Burlington, MA 01803, USA. Tr. 11 - 25.