ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÂY XANH TRÊN CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRONG ĐẠI NỘI HUẾ

Abstract

Đại nội là di tích quan trọng nhất trong Quần thể Di tich Cố đô Huế. Trong Đại nội, cây xanh đô thị được thu thập và trồng dọc theo các trục đường và khu vườn nhằm mang lại cảnh quan hài hòa cho Đại nội Huế. Trong nghiên cứu này, cây xanh trồng dọc các trục đường được thống kê về số lượng cá thể, số lượng loài, số lượng họ nhằm mục đích bảo tồn và phát triển hệ thống cây xanh hợp lý cho Đại nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 15 Họ, 23 loài thực vật với 1.167 cây xanh. Tuy nhiên, hệ thống cây xanh chưa thực sự hài hòa. Một số loài cây chiếm ưu thế với số lượng cá thể quá lớn như nhãn (Dimocarpus longan) có đến 403 cây trong tổng số 1.167 cây; một số loài chỉ có 1 cây. Trong thời gian tới hệ thống cây xanh cần được quy hoạch lại; bên cạnh đó cần giảm bớt số lượng cá thể của các loài chiếm ưu thế nhằm mang lại một hệ thống hài hòa và hợp lý cảnh quan Đại nội.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3C.4136
PDF (Vietnamese)

References

  1. Đỗ Xuân Cẩm (2013). Cây xanh với cảnh quan di tích Huế. Báo Thừa Thiên Huế.
  2. Phạm Hoàng Hộ (1999). Cây cỏ Việt Nam. Nhà xuất bản trẻ
  3. Trần Thị Tuyết Mai, Trần Ngọc Bảy và Trần Văn Cát (2013). Hiện trạng cây xanh đô thị Huế và các giải pháp để Huế trở thành một số thị xanh mẫu mực. Tạp chí nghiên cứu và phát triển, số 2 (100). Tr: 89-97
  4. Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2015). Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015 Phê duyệt Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến 2030