ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN CHỈ SỐ KHÔ HẠN TRÍCH XUẤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM

Abstract

Tóm tắt: Bài báo này nhằm mục đích trình bày kết quả nghiên cứu kết hợp công nghệ GIS và viễn thám để xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán dựa trên chỉ số khô hạn nhiệt độ – thực vật (TDVI), qua đó làm cơ sở để đánh giá tác động của hạn hán đến đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần diện tích mà hạn hán tác động lên đất sản xuất nông nghiệp gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm và đất trồng cây lâu năm tại huyện Phong Điền với 4 mức độ là khá lớn. Trong đó vùng khô hạn nhẹ có diện tích là 1.539,66 ha, khô hạn trung bình là       8.250,57 ha phân bố chủ yếu ở các xã Phong Chương, Phong Bình, Phong Mỹ, Phong Sơn. Vùng khô hạn nặng có diện tích là 2.612,96 ha nằm ở các xã Phong An, Phong Thu, Phong Hiền, Phong Xuân, Phong, Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc. Vùng khô hạn rất nặng có diện tích 522,61 ha nằm ở các xã Phong Hiền, Phong Hòa, Điền Hòa.

Từ khóa: hạn hán, đất nông nghiệp, Phong Điền, TVDI, viễn thám

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3D.4494
PDF (Vietnamese)

References

  1. Lê Vân Anh, Trần Anh Tuấn (2013), Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt sử dụng phương pháp tính toán độ phát xạ từ chỉ số thực vật, Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 36 (2), 184–192.
  2. Đào Xuân Học và cộng tác viên (2003), Hạn hán và những giải pháp giảm thiệt hại, Nxb. Nông Nghiệp, Hà Nội.
  3. Trịnh Lê Hùng, Đào Khánh Hoài (2015), Ứng dụng viễn thám đánh giá nguy cơ hạn hán khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM Số 5 (7), 128–139.
  4. Huỳnh Thị Thu Hương, Trương Chí Quang, Trần Thanh Dân (2012), Ứng dụng ảnh MODIS theo dõi sự thay đổi nhiệt độ bề mặt và tình hình khô hạn vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học, Trường đại học Cần Thơ, Số 24a, Trang: 49-59.
  5. Kogan, F.N (1997), Global Drought Watch from Space. Published Online: 1 April 1997. Bulletin of the American Meteorological Society.
  6. Võ Quang Minh (2010), Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong quản lý dự liệu phục vụ dự báo dịch hại lúa ở ĐBSCL, Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010, trang 170–176.
  7. Sandholt I., Rasmussen K., Anderson J. (2002), "A simple interpretation of the surface temperature/vegetation index space for assessment of the surface moisture status", Remote Sensing of Environment, Vol. 79, pp. 213–224.
  8. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (2014), Tuyển tập Báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc Gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu khí hậu Lần thứ XVII, Hà Nội 2014.
  9. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (2015), Báo cáo tổng kết Dự án Xây dựng bộ bản đồ hạn hán cho Việt Nam, Hà Nội 2015.
  10. Nguyễn Việt, Phùng Đức Vinh (2006), Thiên tai ở Thừa Thiên Huế và các biện pháp phòng tránh tổng hợp, Trung tâm dự báo KTTV tỉnh Thừa Thiên Huế.