ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại các khu công nghiệp (KCN) ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu cho thấy huyện Nhơn Trạch đã tiến hành quy hoạch 9 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.342 ha, trong đó diện tích dùng cho thuê là 2.278,87 ha. Tỷ lệ lấp đầy bình quân trong 9 khu công nghiệp đạt 80 % (2016), tăng 13,1 % so với năm 2010; hiện đã có 434 dự án đã đi vào hoạt động (308 dự án FDI) với số vốn đầu tư đạt 8.060.919,8 tỷ đồng. Doanh thu của của các KCN đạt 3.838 tỷ đồng và nộp thuế cho địa phương 103,8 tỷ đồng vào năm 2016. Các doanh nghiệp nước ngoài có diện tích thuê đất cao hơn các doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể là diện tích thuê đất bình quân của các doanh nghiệp FDI đầu tư vào các KCN dao động từ 25 ha đến khoảng 130 ha, trong khi diện tích thuê đất bình quân của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước dao động chỉ từ 10 đến 35 ha. Nhìn chung, mật độ sử dụng đất của KCN là đồng đều và hiệu quả sử dụng đất khá cao. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, nghiên cứu này cũng đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở các KCN của huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

Từ khóa: khu công nghiệp, hiệu quả sử dụng đất, Nhơn Trạch, Đồng Nai

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3B.4618
PDF (Vietnamese)

References

  1. Bộ kế hoạch và đầu tư, Tình hình xây dựng và phát triển KCN, KKT năm 2011 và dự báo năm 2012, Báo cáo của Vụ Quản lý các Khu kinh tế Phan Xuân Hòa, 2011.
  2. Ban quản lý khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai (2016), Báo cáo tình hình công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2017.
  3. Ban Quản lý khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai (2016), Báo cáo tình hình sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2016.
  4. Ban Quản lý khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai (2016), Thống kê tình hình giao đất, cho thuê đất tại các KCN tỉnh Đồng Nai.
  5. Nguyễn Thị Giang (2013), Đánh giá tình hình thực hiện và quản lý quy hoạch sử dụng đất các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Luận văn thạc sỹ khoa học môi trường, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.
  6. Thủ tướng chính phủ (2012), Về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Hà Nội, Chỉ thị số 7 ban hành ngày 02 tháng 3 năm 2012.
  7. Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch (2015), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2010-2015) huyện Nhơn Trạch, Báo cáo được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 23/01/2013.
  8. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nhơn Trạch 2015–2020, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 2015.