ẢNH HƯỞNG CỦA ION SẮT II (Fe2+) ĐẾN CÁC ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA ĐẤT CÁT BIỂN VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÚA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)

Keywords

đất cát biển
ion Sắt II (Fe2 )
cây lúa
tính chất đất Đất cát biển
ion Sắt (Fe2 /Fe3 )
sinh trưởng của cây lúa
tính chất hóa học của đất

Abstract

Thí nghiệm gồm năm công thức tương ứng với năm liều lượng ion Fe2+ (50, 100, 150, 200 và 250 ppm) được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hóa hoàn toàn với năm lần nhắc lại trong điều kiện nhà kính trong thời gian ba tháng. Quá trình sinh trưởng của cây được theo dõi qua hai giai đoạn là giai đoạn ba lá và đẻ nhánh. Kết quả cho thấy ở giai đoạn ba lá, hàm lượng Fe2+ bón khác nhau ảnh hưởng rõ rệt đến chiều cao cây, đạt cực đại ở liều lượng 200 ppm Fe2+ sau đó giảm dần. Tuy nhiên, ở giai đoạn đẻ nhánh, hàm lượng Fe2+ bón trong khoảng 50–250 ppm chưa ảnh hưởng đến sự gia tăng chiều cao của cây. Các hàm lượng Fe2+ bón khác nhau có tác động đến một số tính chất hóa học của đất, đặc biệt là độ chua và hàm lượng lân dễ tiêu. Việc tăng nồng độ ion Fe2+ bón từ 50 đến 250 ppm có xu hướng làm giảm pHKCl và làm tăng hàm lượng lân dễ tiêu trong đất.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3B.4631
PDF (Vietnamese)

References

 1. Achim Dobermann và Thomas Fairhurst (2000), Rice: Nutrient Disorders & Nutrient Management. Potash & Phosphate Institute of Canada, 2000.
 2. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2011), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa, (QCVN 01-55 : 2011/BNNPTNT).
 3. Lê Thanh Bồn (2006), Giáo trình Thổ nhưỡng học, Nxb. Nông nghiệp Hà Nội.
 4. Gotoh S. and Patrick W. H. Jr. (1974), Transformation of Iron in a Waterlogged Soil as Influenced by Redox Potential and pH, Soil sci. Soc. Amer. Proc., 38, 1974.
 5. Gyana R. Rout and Sunita Sahoo (2015), Role of iron in plant growth and metabolism, Reviews in Agricultural Science, 3,1–24. doi: 10.7831/ras.3.1.
 6. Nguyễn Minh Hiếu, Lê Đình Phùng, Phạm Tiến Dũng (2013), Giáo trình Phương pháp thí nghiệm trong nông học, Nxb. Đại học Huế.
 7. Hoàng Thị Thái Hòa, Phạm Khánh Từ, Phạm Quang Hà, Chiang N. Cl., Dufey J. E. (2007), Nghiên cứu một số đặc tính lý, hoá học đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đất, 27, 42–46.
 8. Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Trung Hải, Trần Thị Ánh Tuyết (2019), Đất cát biển miền trung Việt Nam, Nxb. Đại học Huế, ISBN: 978-604-974-132-6.
 9. Nguyễn Trung Hải, Lê Thanh Bồn (2017), Mối quan hệ giữa sắt và lân ở một số hệ thống cây trồng chính trên đất cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 94–99.
 10. Hội khoa học Đất Việt Nam (2000), Đất Việt Nam, Nxb. Nông Nghiệp, Hà Nội, 2000.
 11. Nguyễn Thúc Huyên (2007), Các quá trình di chuyển vật chất trong đất và những hệ quả phát sinh trong đất Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đất, 27, 5–16.
 12. Moshe and Yona Chen (2005), Increasing Iron availability to crops: fertilizers, organo-fertilizers, and biological approaches, Soil Science and Plant Nutrient, 51,1–17, doi: 10.1111/j.1747-0765.2005.tb00001.x.
 13. Raul E. Martinez, Olivier Pourret, Michel-Pierre Faucon, Charlotte Dian (2018), Effect of rare earth elements on rice plant growth, Chemical Geology, doi:10.1016/j.chemgeo.2018.05.012.
 14. Sophie De Dorlodot, Stanley Lutts & Pierre Bertin (2005), Effects of Ferrous Iron Toxicity on the Growth and Mineral Composition of an Interspecific Rice, Journal of Plant Nutrition, 28(1), 1–20, DOI: 10.1081/PLN-200042144.
 15. Sun A. Kim, Mary Lou Guerinot (2007), Mining iron: Iron uptake and transport in plants, FEBS Letters, 581, 2273–2280. doi:10.1016/j.febslet.2007.04.043.
 16. Swarnali Dey, Rita Kundu, Geetha Gopal, Amitava Mukherjee, Anish Nag, Subhabrata Paul (2019), Enhancement of nitrogen assimilation and photosynthetic efficiency by novel iron pulsing technique in Oryza sativa L. var Pankaj, Plant Physiology and Biochemistry, 144, 207–221, doi: 10.1016/j.plaphy.2019.09.037.
 17. Nguyễn Văn Toàn (2004), Đặc điểm đất cát vùng duyên hải Bắc Trung Bộ và thực trạng sử dụng, Tạp chí Khoa học Đất, 20, 25–29.