XÁC ĐỊNH TỈ LỆ LÝ TƯỞNG CỦA CÁC AXIT AMIN CHỨA LƯU HUỲNH SO VỚI LYSINE TIÊU HÓA HỒI TRÀNG TIÊU CHUẨN CHO LỢN LAI THƯƠNG PHẨM GIAI ĐOẠN 30 – 50kg

Abstract

 Tổng số 72 cá thể lợn có khối lượng trung bình 32,9 kg được sử dụng trong nghiên cứu này. Lợn thí nghiệm được bố trí vào 6 nghiệm thức dựa vào khối lượng bắt đầu thí nghiệm với 6 lần lặp lại mỗi nghiệm thức và 2 con lợn/ô chuồng nuôi (tỉ lệ đực cái 1/1). Tổng số 6 khẩu phần đã được thiết lập trong đó khẩu phần 1-5 có 1,0% SID Lys được cố định là a-xít amin giới hạn 2. Các khẩu phần từ 1-5 có 5 mức tỉ lệ SID SAA:Lys khác nhau (50%, 55%, 60%, 65% và 70%) được tạo ra bằng cách bổ sung DL-Met. Khẩu phần 6 được thiết lập có nồng độ tất cả các loại a-xít amin đủ đáp ứng nhu cầu với 1,11% SID Lys. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ SID SAA:Lys tối ưu trong khẩu phần có sự khác nhau khi sử dụng các chỉ tiêu nghiên cứu khác nhau và các model thống kê khác nhau. Trung bình cho tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu (ADG, G:F, FCR và PUN), tỉ lệ SID SAA:Lys tối ưu cho lợn 30 – 50 kg trong nghiên cứu này là 65,2%. Kết quả này cao hơn một số số liệu được công bố trong thời gian gần đây.

Từ khoá: A-xít amin chứa lưu huỳnh, cysteine, lysine, methionine, tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3B.4756
PDF (Vietnamese)

References

 1. AMINODat 5.0 Platinum’ (2015). Hanau-Wolfgang, Germany: Enonik Nutrion & Care GmbH.
 2. ARC (1981), The nutrient requirements of pigs, Printed by Pages Bros (Norwich) Ltd.
 3. Chang, W.H., Kim, J., Kim, S.W., Xuan, Z.N., Kim, Y.Y., Paik, I.K. and Han, I.K. (2001), Determination of Optimal Dietary Sulfur Amino Acids Ratio Relative to Lysine for Growing Barrows and Gilts, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 14(7), pp. 1003–1007, doi: 10.5713/ajas.2001.1003.
 4. Chung, T. K. and Baker, D. H., (1992), Ideal amino acid for 10-kilogram pigs, J. Anim, Sci. 70, 3102-3111.
 5. Coma, J., Carrion, D. and Zimmerman, D.R. (1995), Use of plasma urea nitrogen as a rapid response criterion to determine the lysine requirement of pigs, Journal of Animal Science, 73(2), pp. 472–481, doi:10.2527/1995.732472x.
 6. Degussa AG (Germany) (1997), Feedback special: Das Konzept des idealen Proteins beim Schwein, 1, allgemeine Betrachtungen, S-1d/MR/07.97.
 7. Fischer R.L., Miller, P.S., Lewis, A.J. (2000), The use of plasma urea as an indicator of protein status in growing-finishing pigs, Nebraska Swine Report (University of Nebraska - Lincoln), pp. 29-30, Available at: http://digitalcommons.unl.edu/ coopext_swine/112.
 8. Frantz, N.Z., Tokach, M.D., Goodband, R.D., Dritz, S.S., DeRouchey, J.M., Nelssen, J.L. and Jones, C.L. (2009), The Optimal Standardized Ileal Digestible Lysine and Total Sulfur Amino Acid Requirement for Finishing Pigs Fed Ractopamine Hydrochloride, The Professional Animal Scientist, Elsevier Masson SAS, 25(2), pp. 161–168, doi: 10.15232/S1080-7446(15)30706-3.
 9. Fuller, M. F.; McWilliam, R.; Wang, T. C. and Giles, L. R., (1989), The optimum dietary amino acid pattern for growing pigs, 2, Requirements for maintenance and for tissue protein accretion, Br. J. Nutr. 62, 255-267.
 10. Gaines, A.M., Yi, G.F., Ratliff, B.W., Srichana, P., Allee, G.L., Knight, C.D. and Perryman, K.R. (2004), Estimation of the true ileal digestible sulfur amino acid:lysine ratio for growing pigs weighing 29 to 45 kilograms, in Joint Annual Meeting, St. Louis city, Missouri, USA: American Dairy Science Association, American Society of Animal Science, and Poultry Science Association, pp. 294–295, Available at: http://www.jtmtg.org/JAM/2004/abstracts/JAM04-Abstracts.pdf.
 11. Gaines, A.M., Yi, G.F., Ratliff, B.W., Srichana, P., Kendall, D.C., Allee, G.L., Knight, C.D. and Perryman, K.R. (2005), Estimation of the ideal ratio of true ileal digestible sulfur amino acids:lysine in 8- to 26-kg nursery pigs, Journal of Animal Science, 83(11), pp. 2527–2534, doi: 10.2527/2005.83112527x.
 12. Hahn, J. D. and Baker, D. H., (1995), Optimum ratio to lysine of threonine, tryptophan, and sulfur amino acids for finishing swine, J. Anim, Sci. 73, 482-489.
 13. Heger, J.; Mengesha, S. and Vodehnal, D., (1998), Effect of essential: total nitrogen ratio on protein utilisation in the growing pigs, Br. J. Nutr. 80, 537-544.
 14. Htoo, J. K., Zhu, C. L., Huber, L., de Lange,C. F. M., Quant, A. D., Kerr, B. J., Cromwell, G. L., Lindemann,M. D. (2014), Determining the optimal isoleucine:lysine ratio for 10-22 kg and 24-39 kg pigs fed diets containing non-excess levels of leucine, Journal of Animal Science, 92, pp. 3482-3490, doi: 10.2527/jas.2013-6934.
 15. Kim, J.C., Mullan, B.P., Frey, B., Payne, H.G. and Pluske, J.R. (2012), Whole body protein deposition and plasma amino acid profiles in growing and/or finishing pigs fed increasing levels of sulfur amino acids with and without Escherichia coli lipopolysaccharide challenge, Journal of Animal Science, 90 (suppl 4), pp. 362–365, doi: 10.2527/jas.53821.
 16. Kongkeaw, P., Kaewtapee, C., Rakangtong, C., Bunchasak, C. and Poeikhampha, T. (2013), Effects of Methionine Sources and Total Sulfur Amino Acid to Lysine Ratios in Diets on Growth, Intestinal pH and Blood Urea Nitrogen Concentrations of Nursery Pigs, in 3rd International Conference on Ecological, Environmental, and Biological, Singapore, pp. 235–238, Available at: http://psrcentre.org/images/extraimages/ 48%20413617.pdf.
 17. NRC (2012) Nutrient Requirements of Swine, 11th edn, Washington, DC: The National Academies Press, doi: 10.17226/13298.
 18. NRC (1998), Nutrient Requirements of swine, Tenth revised edition, National Academy Press, Washington, D.C.
 19. Patience, J. F. and de Lange, C. F. M., (1996), Swine nutrition in the 21st century, Anim, Feed Sci, Technol. 58, 19-27.
 20. Robbins, K.R., Saxton, A.M. and Southern, L.L. (2006), Estimation of nutrient requirements using broken-line regression analysis, Journal of Animal Science, 84(suppl 13), pp. 155–165, doi: 10.2527/2006.8413_supplE155x.
 21. Roth, F. X.; Gotterbarm, G. G.; Windisch, W. and Kirchgessner, M., (1999), Influence of dietary level of dispensable amino acids on nitrogen balance and whole-body protein turnover in growing pigs, J. Anim. Physiol. a. Anim, Nutr. 81, 232-238.
 22. Wang, T. C. and Fuller, M. F., (1989), The optimum dietary amino acid pattern for growing pigs, 1, Experiments by amino acid deletion, Br. J. Nutr. 62, 77-89.
 23. Warnants, N., Van Oeckel, M.J., De Paepe, M. (2003), Response of growing pigs to different levels of ileal standardised digestible lysine using diets balanced in threonine, methionine and tryptophan, Livestock Production Science, 82, pp.201–209, doi:10.1016 /S0301-6226(03)00015-0.
 24. Yi, G.F., Gaines, A.M., Ratliff, B.W., Srichana, P., Allee, G.L., Knight, C.D. and Perryman, K.R. (2005), Estimation of the true ileal digestible sulfur amino acid : lysine ratio for growing pigs weighing 28–49 kilograms, in Joint Annual Meeting, Cincinnati city, Ohio, USA: American Dairy Science Association, American Society of Animal Science, and Canadian society of animal science, p. 213, Available at: http://www.jtmtg.org/JAM/2005/abstracts/JAM05-Abstracts.pdf.
 25. Zhang, G. J., Thacker, P. A., Htoo, J. K. and Qiao, S. Y. (2015), Optimum proportion of standardized ileal digestible sulfur amino acid to lysine to maximize the performance of 25–50 kg growing pigs fed reduced crude protein diets fortified with amino acids, Czech Journal of Animal Science, 60(7), pp. 302–310, doi: 10.17221/8276-CJAS.