ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG LƯU HUỲNH ĐẾN HAI GIỐNG LẠC L14 VÀ SVL1 TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Tóm tắt: Thí nghiệm gồm có 4 liều lượng lưu huỳnh trên hai giống lạc L14 và SVL1, bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ với 3 lần nhắc lại, được thực hiện trong vụ Xuân 2018 trên đất phù sa chuyên trồng lạc của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nhằm đánh giá ảnh hưởng của liều lượng lưu huỳnh đến năng suất lạc và hiệu quả kinh tế. Kết quả cho thấy liều lượng lưu huỳnh có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu như năng suất và hiệu quả kinh tế của hai giống lạc và một số tính chất hóa học đất. Nhìn chung, liều lượng 30 kg S/ha trên nền 40 kg N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O + 500 kg vôi + 8 tấn phân chuồng/ha cho năng suất và hiệu quả kinh tế đạt cao nhất trên cả hai giống lạc, đồng thời cải thiện được một số tính chất hóa học đất.

Từ khóa: giống lạc, hiệu quả kinh tế, năng suất, lưu huỳnh

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3B.4901
PDF (Vietnamese)

References

  1. Hồ Huy Cường (2008), Báo cáo nghiên cứu khoa học, Đề tài nghiên cứu kỹ thuật năng suất lạc cao ở Việt Nam, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Đỗ Thành Nhân, Hoàng Minh Tâm, Hồ Huy Cường, Surender Mann, Richard Bell, Phạm Vũ Bảo, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thái Thịnh, Lê Đình Quả (2014), Ảnh hưởng của sự thiếu hụt dinh dưỡng đến năng suất lạc trên đất cát vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 6, 20–26.
  3. Đỗ Thành Nhân, Hoàng Thị Thái Hòa, Hoàng Minh Tâm (2017), Hiệu lực của phân kali và lưu huỳnh trên đất cát biển tỉnh Bình Định, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 126 (3D), 74–84.
  4. Đỗ Đình Thục, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Quang Cơ, Richard Bell, Đỗ Thành Nhân, (2017), Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân lưu huỳnh đến năng suất lạc trên đất cát tỉnh Bình Định, Tạp chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, 3, 74–80.