ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI, LƯU HUỲNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NƯỚC ĐẾN CÂY LẠC TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Tóm tắt: Thí nghiệm gồm có 4 tổ hợp phân bón kali và lưu huỳnh trên hai phương pháp tưới nước, bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (split-plot), trong vụ đông xuân 2008. Thí nghiệm tiến hành trên đất cát biển chuyên trồng lạc tại xã Bình Trung và Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón kali, lưu huỳnh và phương pháp tưới nước đến năng suất lạc, hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng nước tưới và một số tính chất hóa học đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tổ hợp phân bón kali và lưu huỳnh và phương pháp tưới nước khác nhau có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu như năng suất dao động từ 3,48–4,72 tấn/ha tại xã Bình Sa và 1,80–2,85 tấn/ha tại xã Bình Trung. Lợi nhuận cao nhất đạt 29.632.000–74.132.000 đ/ha. Hiệu quả sử dụng nước tưới cao nhất là 1,10–2,25 kg lạc vỏ/m3 nước. Hàm lượng kali và lưu huỳnh trong đất tăng lên sau bón phân kali và lưu huỳnh. Tổ hợp phân bón 40 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O + 30 kg S + 500 kg vôi + 8 tấn phân chuồng/ha kết hợp với phương pháp tưới nước theo minipan cho năng suất lạc, hiệu quả kinh tế và hiệu quả sử dụng nước tưới, hàm lượng kali và lưu huỳnh tổng số trong đất cao nhất tại 2 địa điểm nghiên cứu.

Từ khóa: hiệu quả sử dụng nước, kali, lạc, lưu huỳnh, năng suất

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.4962
PDF (Vietnamese)

References

  1. Cục Trồng trọt (2017), Báo cáo kết quả thực hiện công tác 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 lĩnh vực trồng trọt. www.omard.gov.vn/upload/files/Cục%20Trồng%20trọt.doc
  2. Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Hoài Nam (2012), Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến năng suất lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 71 (2), 133–143.
  3. Hồ Khắc Minh (2014), Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogea L.) trên đất cát Quảng Bình, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Đại học Huế.
  4. Đỗ Thành Nhân (2010), Ảnh hưởng của chế độ tưới nước và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc trên đất cát tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
  5. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam, (2016), Nxb. Thống kê, Quảng Nam.