XÁC ĐỊNH CƠ CẤU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM

Abstract

Tóm tắt: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, làm rõ các tác động đến quá trình chuyển đổi cơ cấu đất đai phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2010–2017. Từ đó, đề xuất định hướng tái cơ cấu sử dụng đất phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Trong giai đoạn      2010–2017, thực trạng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đã biến động khá lớn với diện tích đất tự nhiên của tỉnh tăng 13.637 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp tăng 92.152 ha tăng hầu hết các loại đất, nhưng riêng diện tích đất lâm nghiệp tăng là do quy hoạch rà soát 3 loại rừng; diện tích đất phi nông nghiệp tăng 4.472 ha; diện tích đất chưa sử dụng giảm 82.987 ha đưa vào sử dụng có hiệu quả; (ii) Để có cơ sở đề xuất những giải pháp sử dụng hiệu quả cơ cấu sử dụng đất để phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Nam, nghiên cứu tiến hành phân tích những thuận lợi và khó khăn, thách thức, cơ hội trong việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất để phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thông qua phân tích những điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và thách thức bằng công cụ SWOT; (iii) Định hướng phương án tái cơ cấu sử dụng đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 vẫn chú trọng vào ngành nông nghiệp và đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng một cách triệt để. Dựa vào đó, nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất cụ thể cho công tác tái cơ cấu sử dụng đất tại địa phương.

 Từ khóa: chuyển đổi cơ cấu đất đai, Quảng Nam, tái cơ cấu, sản xuất nông nghiệp

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3B.4963
PDF (Vietnamese)

References

  1. Nguyễn Văn Bình (2017), Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn tiến sĩ, Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.
  2. Hồ Việt Hoàng, Hồ Kiệt (2016), Nghiên cứu tái cơ cấu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 16/2016, 32–38.
  3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2013), Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Nam.
  4. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2010), Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2010 tỉnh Quảng Nam.
  5. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2017), Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2017 tỉnh Quảng Nam.
  6. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2017), Niên giám thống kê năm 2017 tỉnh Quảng Nam.
  7. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2014), Niên giám thống kê năm 2014 tỉnh Quảng Nam.
  8. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2010), Niên giám thống kê năm 2010 tỉnh Quảng Nam.
  9. Meyer W.B. and Turner B.L.II (1996), Land- Use/Land-Cover Change: Challenges for Geographer. Geojournal 39 (3), 237–240.