SO SÁNH SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ (CUCUMIS MELO L.) F1TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG VỤ XUÂN HÈ 2018 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Dưa lê (Cucumis melo L.), thuộc họ bầu bí, là một trong những loại trái cây phổ biến mùa hè ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này chúng tôi so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của 5 giống dưa lê F1 gồm Inthanon RZ (Peru), Rangipo RZ (Peru), AB Sweet (Thái Lan), PN128 (Thái Lan) và Kim Cô Nương (Đối chứng – Việt Nam) được trồng trên đất phù sa không được bồi hàng năm trong điều kiện nhà màng. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại, với 20 cây được trồng cho mỗi lần nhắc. Các giống có thời gian sinh trưởng từ 70 đến 74 ngày và có đặc điểm hình thái quả và chất lượng quả phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các giống có khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh khá, cho năng suất vượt trội so với giống đối chứng Kim Cô Nương từ 2,38 đến 8,26 tấn/ha. Giống Inthanon RZ có khả năng sinh trưởng tốt nhất khi đường kính quả, chiều dài quả, độ brix, khối lượng quả và năng suất đạt cao nhất so với các giống tham gia thí nghiệm. Inthanon RZ là giống đầu tiên được thử nghiệm trồng ở Huế. Vì vậy, cần tiếp tục đánh giá các vụ tiếp theo để xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác thích hợp cho giống Inthanon RZ và đưa giống này vào cơ cấu cây trồng của địa phương.

Từ khóa: chất lượng, Cucumis meloL., dưa lê, nhà màng

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.4965
PDF (Vietnamese)

References

  1. Adams C. F. (1975), Nutritive value of American foods in common units, U.S. Department of Agriculture, Agric Handbook, 425, 29.
  2. Adams C. F. và RichardsonM. (1981), Nutritive value of foods, USDA Home and Garden
  3. Bul. 72. Government Printing Office, Washington DC, USA, A2–A35.
  4. Đào Mạnh Khuyến (1986), Kỹ thuật trồng dưa, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Tạ Thị Thu Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích Hà (2000), Cây rau, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  6. Trần Thị Ba, Trần Thiện Thiên Trang và Võ Thị Bích Thủy (2009), So sánh sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của 11 giống dưa lê trong nhà lưới vụ xuân hè 2007, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 10(2), 238–243.
  7. Vũ Văn Liết và Hoàng Đăng Dũng (2012), Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống dưa lê nhập nội từ Trung Quốc tại Gia Lâm, Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển Trường ĐH Nông nghiệp I, 10(2), 238–243.