ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tính đến năm 2017, UBND huyện Hướng Hóa đã giao 38.847,16 ha đất lâm nghiệp cho các tổ chức và 9.340,66 ha cho hộ gia đình; 53,80 ha rừng tự nhiên cho hộ gia đình và 6.286,01 ha rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn huyện quản lý, bảo vệ và sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế như tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, thiếu kinh phí triển khai, sự phối hợp giữa các bên thiếu đồng bộ.

Từ khóa: cá nhân, cộng đồng, giao đất, giao rừng, hộ gia đình, huyện Hướng Hóa

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.4975
PDF (Vietnamese)

References

  1. Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (2016), Báo cáo đánh giá công tác giao rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình và cá nhân giai đoạn 2005 – 2016.
  2. Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (2006, 2017), Báo cáo thống kê giao rừng tự nhiên cho cộng đồng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
  3. Lê Quốc Hoàng (2016), Đánh giá kết quả giao đất, giao rừng cho hộ gia đình dân tộc thiểu số huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 6.
  4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa (2006, 2018), Báo cáo thống kê đất đai, kiểm kê đất đai các năm của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
  5. Phòng Thống kê huyện Hướng Hóa (2017), Niên giám thống kê năm 2017 của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.