ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CÂY HÀNH TĂM (Allium schoenoprasum L.) Ở VÙNG CÁT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành ở hai huyện Phong Điền và Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế bằng phỏng vấn cá nhân và thảo luận nhóm với các tác nhân trong chuỗi giá trị hành tăm (ném). Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích trồng ném cả tỉnh năm 2017 đạt 250 ha, trong đó 90% diện tích tập trung ở vùng cát của hai huyện Phong Điền và Quảng Điền. Năng suất trung bình năm đạt 5 tấn/ha (ném lá) và 3 tấn/ha      ( ném củ); thu nhập đạt 150,59 triệu đồng/ha/năm. Chuỗi cung sản phẩm ném theo kênh chính gồm người sản xuất – thu gom –bán buôn – bán lẻ: 95% (ném lá) và 55% (ném củ). Trong đó, 55% ném lá và 30% ném củ được bán ra ngoài tỉnh và bán sang Lào. Phần còn lại, 5% ném lá tự tiêu dùng được bán tại chợ địa phương và 40% ném củ để lại làm giống. Về thu nhập, 58% giá trị toàn chuỗi đem lại từ ném lá và 69,9% ném củ thuộc về người sản xuất, phần còn lại 42% (ném lá) và 30,1% (ném củ) thuộc về các tác nhân tham gia phân phối. Trong sản xuất, sự liên liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi thiếu chặt chẽ. Cần tổ chức qui hoạch, xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất an toàn, tăng cường vai trò của Hợp tác xã và quảng bá sản phẩm nhằm góp phần cải thiện chuỗi giá trị của cây ném ở Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: chuỗi giá trị, đặc điểm, hành tăm, sản phẩm, sản xuất

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.5008
PDF (Vietnamese)

References

  1. Báo cáo kinh tế xã hội 2017 của UBND xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  2. Báo cáo kinh tế xã hội năm 2017 của UBND xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  3. Fabre P. (1994), Note de méthodologie générale sur l'analyse de filière pour l'analyse économique des politiques. Doc No. 35. FAO.
  4. Fabien T. and Louis B. (2005), Commodity chain analysis. Financial analysis.Easypol.Module 044. FAO.
  5. Giuseppe Iarossi H. (2009), Sức mạnh của thiết kế điều tra, Nxb. chính trị Quốc gia.
  6. Raphael K. and Mike M. (2001),A handbook for value chain research.
  7. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2016), Quyết định Số 795/QĐ-UBND. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016–2020.
  8. http://giaviviet.vn/san-pham/cu-nen-hanh-tam-892.html
  9. https://quangdien.thuathienhue.gov.vn/
  10. https://phongdien.thuathienhue.gov.vn/