HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRƯỚC VÀ SAU QUÁ TRÌNH TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trước và sau quá trình tích tụ và tập trung đất đai tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Các tác giả đã sử dụng phương pháp điều tra, phỏng vấn thu thập và xử lý số liệu có liên quan đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất trong quá trình tích tụ và tập trung đất đai ở địa phương. Kết quả cho thấy đất chuyên lúa, đất chăn nuôi tổng hợp và đất nuôi trồng thủy sản là các loại hình sử dụng đất điển hình. Mô hình lúa – cá – vịt cho giá trị gia tăng đạt 81,27 triệu đồng/ha/năm, hay mô hình cá – vịt đạt 64 triệu đồng/ha/năm. Đất chuyên lúa có giá trị gia tăng tăng gấp 1,97 lần so với trước tích tụ và tập trung đất. Mô hình nuôi cá cho thu nhập 860 nghìn đồng/công, góp phần tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Như vậy, quá trình tích tụ và tập trung đất nông nghiệp đã tạo nên các loại hình sử dụng đất mới mang lại hiệu quả cao.

Từ khóa: Bố Trạch, hiệu quả sử dụng đất, loại hình sử dụng đất, nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3B.5106
PDF (Vietnamese)

References

  1. Đào Thế Anh (2004), Báo cáo về nghiên cứu thực tiễn dồn điền, đổi thửa ở một số tỉnh và đề xuất chính sách dồn điền đổi thửa nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở Đồng bằng sông Hồng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2009), Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  3. Nguyễn Khắc Việt Ba, Đỗ Văn Chinh, Phạm Bích Tuấn, Đỗ Văn Nhạ (2016), Thực trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Tạp chí Khoa học đất, 48.
  4. Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài (2007), Giáo trình Kinh tế Tài nguyên đất, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Consuelo G. S., Jesus A. O, Twila G. P., Bella, R. P. and G. U. Gabriel (2007), An introduction to research methods, Rex Book Store, Manila, Philippines.
  6. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bố Trạch (2018), Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2017 của huyện Bố Trạch.
  7. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai năm 2013, Hà Nội, Ngày 29 tháng 11 năm 2013.
  8. Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch (2017), Báo cáo tóm tắt Tình hình kinh tế – xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.
  9. Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (2011), Báo cáo phân tích yếu tố ảnh hưởng tới phân mảnh ruộng đất và các tác động tại Việt Nam.
  10. Uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch (10/01/2007), Báo cáo số 02/BC-UBND của UBND huyện Bố Trạch về Kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Bố Trạch.