NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH PHÂN CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Tóm tắt: Công tác dự báo cháy rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quản lý cháy rừng ở từng địa phương. Việc sử dụng phương pháp dự báo bằng các số liệu, thông tin thời tiết, khí hậu của nhiều năm về trước cho thấy các phương pháp vẫn tồn tại nhiều điểm chưa phù hợp và bất cập với tình hình thực tiễn cháy rừng hiện nay. Kết quả nghiên cứu đã hiệu chỉnh lượng mưa ý nghĩa phục vụ công tác dự báo cháy rừng từ ao = 6mm (mức chỉ số trước đây hiện đang áp dụng tại tỉnh Quảng Bình) lên ao = 7mm – 8mm. Thang phân cấp dự báo cháy rừng trong đó các chỉ số dự báo và khoảng cách các cấp đã được hiệu chỉnh được sử dụng nhằm tăng độ chính xác, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cháy rừng ở địa phương.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3A.5158
PDF (Vietnamese)