ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI VÀ LƯU HUỲNH ĐẾN CÂY CÀ PHÊ CHÈ GIAI ĐOẠN KINH DOANH TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Abstract

Tóm tắt: Thí nghiệm gồm có 10 công thức bón phân với 4 lượng kali và 4 lượng lưu huỳnh, bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại, được tiến hành trong năm 2018 trên đất bazan chuyên trồng cà phê chè tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhằm xác định liều lượng kali và lưu huỳnh phù hợp cho cây cà phê chè giai đoạn kinh doanh. Năng suất thực thu cao nhất, dao động từ 14,47 đến 14,68 tấn quả chín tươi/ha khi bón 330 kg K2O/ha và 40–60 kg S/ha. Chất lượng cà phê hạt cũng tốt nhất khi bón lượng phân này. Do đó, đề xuất lượng bón 60 kg S + 10 tấn phân gà hoai mục + 280 kg N + 120 kg P2O5 + 330 kg K2O + 500 kg vôi cho 1 ha cà phê chè giống Catimor giai đoạn kinh doanh trồng trên đất bazan tại Lâm Đồng để đạt được năng suất và chất lượng hạt cao nhất.

Từ khóa: cà phê chè, phân bón, năng suất, chất lượng, Lâm Đồng

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3B.5466
PDF (Vietnamese)

References

  1. Nguyễn Văn Bộ và cộng sự (2017), Bón phân cho cà phê, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Tôn Nữ Tuấn Nam (1999), Nghiên cứu tác dụng của lưu huỳnh đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà phê vối ở Tây Nguyên, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Đoàn Triệu Nhạn và cộng sự (1999), Cây cà phê ở Việt Nam, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  4. Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 527:2002, Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê chè, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
  5. Nguyễn Đình Thi và cộng sự (2013), Giáo trình sinh lý thực vật, Nxb. Đại học Huế, Thừa Thiên Huế.
  6. FAO (2004), Fertilizer use by crops in Brasil, Rome, 2004.
  7. Jayarama and Ramaiah, P.K (1988), Standard fertilizer recommendations for coffee – a critical review based on soil and leaf analysis, In: Indian Coffee (India) v.52(5), 5¬¬–19.
  8. Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng (20/04/2019), Quy trình kỹ thuật canh tác cây cà phê chè, nguồn:http://khuyennong.lamdong.gov.vn/ky-thuat-trong-trot/ki-thuat-trong-cay2/302-quy-trinh-k-thu-t-canh-tac-cay-ca-phe-che.