ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Abstract

Tóm tắt: Bài báo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bài báo sử dụng Phương pháp thu thập số liệu, Phương pháp so sánh, Phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng đất lâm nghiệp và Phương pháp phân tích, xử lý số liệu. Với diện tích đất lâm nghiệp chiếm đến 41,5% tổng diện tích tự nhiên, việc quản lý đất lâm nghiệp tại thành phố Quy Nhơn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn vì mức độ biến động phức tạp đang diễn ra. Việc phân tích các tài liệu thu thập được từ địa phương và khảo sát điều tra người dân và cán bộ trên địa bàn thành phố cho thấy chất lượng thực hiện công việc của đội ngũ cán bộ địa chính xã, phường đạt được hiệu quả khả quan. Ngoài ra, từ việc đánh giá tổng hợp từng tiêu chí quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp, các chỉ tiêu có điểm tổng hợp đạt mức khá, trong đó công tác thành lập các bản đồ và quản lý hồ sơ địa chính, đánh giá và định giá đất đạt điểm đánh giá cao nhất với 3,39 điểm. Tỷ suất lợi ích – chi phí (BCR) trung bình năm cho thấy hiệu quả kinh tế sử dụng đất lâm nghiệp của thành phố Quy Nhơn đạt ở ngưỡng cao của mức trung bình với BCR từ 1,58 đến 1,74. Nghiên cứu đã chỉ ra được hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đạt ở mực có hiệu quả khá cao.

Từ khóa: đất lâm nghiệp, hiệu quả sử dụng, Quy Nhơn, quy hoạch

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3A.5513
PDF (Vietnamese)

References

  1. DR. Armand (1975), Khoa học về cảnh quan, người dịch: Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Văn Mậu, Nxb. KHKT, Hà Nội, 1983.
  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2008), Cẩm nang ngành Lâm nghiệp phân loại sử dụng, lập quy hoạch vào giao đất lâm nghiệp, Hà Nội.
  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015), Thông tư Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT về Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.
  4. Trần Văn Con (2008), Sách chuyên khảo: Hướng tới một nền lâm nghiệp bền vững và đa chức năng – Nhìn về tương lai từ quan điểm lâm học, Nxb. Xã hội, 2008.
  5. Nguyễn Xuân Cự và Đỗ Đình Sâm (2003), Giáo trình Tài nguyên rừng, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
  6. Nguyễn Quốc Hiền (2017), Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
  7. UBND thành phố Quy Nhơn (2010), Báo cáo thuyết minh quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH của thành phố Quy Nhơn, giai đoạn 2010–2020.
  8. UBND thành phố Quy Nhơn (2018), Báo cáo số liệu hiện trạng quy hoạch 3 loại rừng thành phố Quy Nhơn năm 2018.