TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN THU TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá công tác quản lý các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn huyện Đức Trọng trong giai đoạn 2015–2018. Hướng nghiên cứu tập trung vào các chính sách hiện có để làm rõ thực trạng khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai tại địa phương. Cùng với các thông tin thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của chính quyền, các tác giả đã tiến hành điều tra phỏng vấn trực tiếp với các nhà chuyên môn về công tác quản lý tài chính về đất đai, nhằm để có cái nhìn rộng hơn về những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nguồn thu chính từ đất đai việc khai thác, huy động nguồn lực từ đất đai tại huyện Đức Trọng đã đạt được những kết quả nhất định. Kết quả khai thác, huy động nguồn lực tài chính đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cơ cấu nguồn thu của địa phương không ngừng tăng lên qua các năm, chiếm tỷ trọng từ 18,83% đến 26,17% tổng thu ngân sách giai đoạn 2015 - 2018.

Từ khóa: đất đai, nguồn thu tài chính, Đức Trọng, Lâm Đồng

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3A.5526
PDF (Vietnamese)

References

  1. C. Mác, F. Ăngghen, V. Lê Nin (1979), Tuyển tập, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
  2. Trần Thị Cúc, Lê Thị Thảo (2013), Hỏi đáp về quản lý địa chính – đất đai của chính quyền cấp xã, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
  3. Nguyễn Hồ Phi Hà (2019), Huy động nguồn lực tài chính nhằm phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế., Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
  4. UBND huyện Đức Trọng (2018), Niên giám thống kê năm 2018.
  5. UBND huyện Đức Trọng (2015), Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016–2020.
  6. UBND huyện Đức Trọng (2015, 2016,2017, 2018), Báo cáo tổng kết năm Chi cục thuế huyện Đức Trọng các năm 2015, 2016, 2017, 2018.