TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GENE MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN RHOPTRY-ASSOCIATED PROTEIN-1 CỦA BABESIA BOVIS TRONG ESCHERICHIA COLIBL21 (DE3)

Abstract

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này chúng tôi đã tạo dòng và biểu hiện thành công đoạn gene mã hóa kháng nguyên Rhoptry-Associated Protein (RAP-1) của Babesia bovis phân lập từ mẫu máu bò thu thập tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoạn gene mã hóa cho kháng nguyên RAP-1 được tạo dòng và gắn vào plasmid pGEX-4T-1, sau đó biến nạp vào chủng Escherichia coli BL21 (DE3). Kết quả cho thấy đoạn gene mã hóa kháng nguyên RAP-1 có chiều dài 300 bp, mã hóa chuỗi polypeptide dài 100 axit amin, tương đồng 99% so với đoạn gene mã hóa cho RAP-1 đã được công bố trên GenBank (LC157851). Kết quả điện di trên SDS-PAGE cho thấy protein dung hợp GST-RAP-1 có khối lượng phân tử khoảng 38kDa.

Từ khóa: Babesia bovis, RAP-1, pGEX-4T-1, E. coli BL21, tạo dòng, Thừa Thiên Huế

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3A.5542
PDF (Vietnamese)

References

  1. Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Hữu Hưng và Bạch Quốc Thắng (2015), Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 48–49.
  2. Boonchit S., Xuan X., Yokoyama, N., Goff W. L., Waghela S. D., Wagner G. and Igarashi I. (2004), Improved enzyme-linked immunosorbent assay using C-terminal truncated re-combinant antigens of Babesia bovis rhoptry-associated protein-1 for detection of specific antibodies,J. Clin. Microbiol, 42, 1601–1604.
  3. Brown W. C., McElwain T. F., Ruef B.J., Suraez C. E., Shkap V., Chitko-Mckown C. G., Tuo W., Riece-Fitch A. C. and Palmer G. H. (1996), Babesia bovis: rhoptry-associated protein 1 is immunodominant for T helper cell epitopes conserved among geographically distant B. bovis strains, Infect. Immun, 64, 3341–3350.
  4. Brown W. C.and Palmer G. H. (1999), Designing a blood-stage vaccine against Babesia bovis and B. bigemia. Parasitol. Today, 15, 275–281.
  5. Dalrymple B. P. (1993), Molecular variation and diversity in candidate vaccine antigens from Babesia,Acta Trop, 53, 227–238.
  6. Palmer G. H. and McElwain T. F. (1995), Molecular basic for vaccine development against anaplasmosis and babesiosis,Vet. Parasitol, 57,233–253.
  7. Sivakumar T., Kothalawala H., Weerasooriya G., Silva S. S. P., Puvanendiran S., Munkhjargal T., Igarashi I. and Yokoyama N. (2016), A longitudinal study of Babesia and Theileria infections in cattle in Sri Lanka,Veterinary Parasitology, Regional Studies and Reports 6, 20–27.
  8. Sivakumar T., Lan D. T. B., Long P. T., Viet L. Q., Weerasooriya G., Kume A., Suganuma K., Igarashi I. and Yokoyama N. (2018), Serological and molecular surveys of Babesia bovis and Babesia bigemina among native cattle and cattle imported from Thailand in Hue, Vietnam, 80(2), 333–336.
  9. Yokoyama N., Suthisak B., Hirata H., Matsuo T., Inoue N., Sugimoto C., and Igarashi I. (2002), Cellular localization of Babesia bovis merozoite rhoptry-associated protein 1 and its erythrocyte-binding activity,Infect. Immun, 70, 5822–5826.