ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện ở thành phố Đà Lạt nhằm đánh giá thích hợp đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp và làm cơ sở cho quy hoạch phát triển nông nghiệp bền vững. Trên cơ sở chồng ghép 5 bản đồ gồm: loại đất, thành phần cơ giới, độ dốc, tầng dày, và tưới tiêu, chúng tôi đã xác định được 48 đơn vị bản đồ đất đai, trong đó 36 đơn vị bản đồ đất đai là đất sản xuất nông nghiệp với diện tích 13.412,79 ha. Kết quả phân hạng thích hợp đất đai cho thấy các loại hình sử dụng đất sản suất nông nghiệp thích hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu ở thành phố Đà Lạt. Cụ thể, phần lớn diện tích đất nông nghiệp được đánh giá thích hợp ở mức thích hợp trung bình (S2) và ít thích hợp (S3) đối với loại hình sử dụng đất hoa, rau, chè, cà phê, cây ăn quả và cây lương thực. Trong tương lai, loại hình sử dụng đất có khả năng nâng hạng thích nghi từ S3 lên S2 là hoa và rau với diện tích nâng hạng lần lượt là 1.690,29 ha và 1.062,20 ha. Định hướng sử dụng đất đến năm 2030 là tăng diện tích trồng rau và hoa, giữ nguyên diện tích chè và cà phê. Sản xuất nông nghiệp ở thành phố Đà Lạt đóng vai trò quan trọng đối với cơ cấu kinh tế và xã hội, đặc biệt là loại hình sử dụng đất trồng hoa và rau.

Từ khóa: Đánh giá đất, đất sản xuất nông nghiệp, loại hình sử dụng đất, thích hợp đất đai, Đà Lạt

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3A.5619
PDF (Vietnamese)

References

  1. Nguyễn Văn Bình (2017), Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng đất bền vững tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận án Tiến sĩ Kiểm soát và Bảo vệ môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
  2. Huỳnh Văn Chương (2011), Giáo trình Đánh giá đất, Nxb. Nông nghiệp chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Phạm Quang Khánh, Lê Cảnh Định (2004), Ứng dụng phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn trong đánh giá đất phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, Tạp chí khoa học đất, 6, 111-117.
  4. Nguyễn Tấn Trung (2007), Đánh giá tài nguyên môi trường đất và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (2001), Bản đồ nông hoá thổ nhưỡng tỉnh Lâm Đồng, tỷ lệ 1/100.000.
  6. UBND thành phố Đà Lạt (2018), Báo cáo thuyết minh, Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Đà Lạt.
  7. UBND thành phố Đà Lạt (2014), Báo cáo thuyết minh, Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.