CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TẠO QUỸ ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Tóm tắt:Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất ở thành phồ Đồng Hới. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập các tài liệu liên quan đến công tác tạo quỹ đất: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư từcác cơ quan ban ngành trong tỉnh. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn từ 2013 đến 2018,thành phố Đồng Hới đã thực hiện 38 dự án tạo quỹ đấtvới diện tích 312,09 ha. Các dự án chủ yếu do Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở xây dựng và Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Hớithực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án tạo quỹ đất vẫn còn một số hạn chế trong việc lập quy hoạch, xây dựng giá đền bù, nguồn vốn thực hiện. Do đó, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ứng vốn tạo quỹ đất và giải phóng mặt bằng thực hiện nhằm nâng cao công tác tạo quỹ đất ở thành phồ Đồng Hới trong thời gian đến.

Từ khoá: giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế, tạo quỹ đất, Đồng Hới

Tóm tắt:Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất ở thành phồ Đồng Hới. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập các tài liệu liên quan đến công tác tạo quỹ đất: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư từcác cơ quan ban ngành trong tỉnh. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn từ 2013 đến 2018,thành phố Đồng Hới đã thực hiện 38 dự án tạo quỹ đấtvới diện tích 312,09 ha. Các dự án chủ yếu do Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở xây dựng và Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Hớithực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án tạo quỹ đất vẫn còn một số hạn chế trong việc lập quy hoạch, xây dựng giá đền bù, nguồn vốn thực hiện. Do đó, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ứng vốn tạo quỹ đất và giải phóng mặt bằng thực hiện nhằm nâng cao công tác tạo quỹ đất ở thành phồ Đồng Hới trong thời gian đến.

Từ khoá: giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế, tạo quỹ đất, Đồng Hới

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3B.5635
PDF (Vietnamese)

References

  1. Đào Trung Chính, Đặng Hùng Võ, Nguyễn Thanh Trà (2013), Đánh giá thực tiễn triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ định cư theo quy định của pháp luật, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 11(3), 328–336.
  2. Đoàn Quang Duy, Bùi Thị Bích, Hoàng Văng Hùng (2013), Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012 – 2013, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 109(09), 83–88.
  3. Phan Thị Thanh Huyền, Phạm Quý Giang, Nguyễn Lê Thục Anh, Xuân Thị Thu Thảo, Phùng Minh Tam (2018), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 3, 105–112.
  4. Likert. R (1932), A Technique for the Measurement of Attitudes, Archives of Psychology, 140(22), 1–55.
  5. Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Đồng Hới (2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018), Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai năm 2013 – 2018 thành phố Đồng Hới.
  6. Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
  7. UBND tỉnh Quảng Bình (2018), Báo cáo thực hiện các dự án trên địa bàn thành thành phố Đồng Hới giai đoạn 2010 đến 2018.
  8. UBND tỉnh Quảng Bình (2014), Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tỉnh Quảng Bình đến 2020.