THỰC TRẠNG TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THỊ TRẤN ÁI TỬ, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Tiếp cận thông tin về đất đai đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài nguyên đất, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều nhu cầu cạnh tranh về tài nguyên đất do quá trình đô thị hóa nhanh chóng hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng tiếp cận thông tin đất đai của người dân, từ đó có những đề xuất giải pháp hướng tới quản lý đất đai hiệu qủa. Nghiên cứu kết hợp phương pháp quan sát trực tiếp, thu thập số liệu thứ cấp và phỏng vấn 45 hộ đã làm thủ tục hành chính về chuyển nhượng và tặng cho đất đai và phỏng vấn sâu cán bộ chuyên môn tại địa bàn nghiên cứu. Có ba kết quả chính được phát hiện trong nghiên cứu bao gồm, thứ nhất, người dân tiếp cận các thông tin về đất đai thông qua hai kênh chính thức là: thông tin tại bảng niêm yết tại trụ sở thị trấn và thông tin trực tuyến từ cổng thông tin điện tử của Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thứ hai, 66,7% số hộ chưa từng đọc thông tin tại bảng niêm yết và 73,3% chưa từng biết đến cổng thông tin điện tử đối với thủ tục hành chính. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số vấn đề khó khăn trong tiếp cận thông tin về đất đai của nông hộ, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho cả chính quyền và người dân địa phương.

 

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5718

References

 1. Mitchell, M., (1936). Gone With The Wind. MacMillan Publishing Company, New York.
 2. T. Q. Tran and H. Van Vu, (2019) “Land fragmentation and household income: First evidence from rural Vietnam,” Land use policy, vol. 89, no. March, p. 104247.
 3. The World Bank. (2013). Improving land sector governance in Vietnam : Implementation of land governance assessment framework (LGAF) (English). Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/739761505200117739/Implementation-of-land-governance-assessment-framework-LGAF
 4. Nguyễn Trọng Tuấn (2019). Kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước trên thế giới. Cập nhật ngày 25/1/2019 trên website: https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/KINH-NGHIEM-QUAN-LY-DAT-DAI-CUA-MOT-SO-NUOC-TREN-THE-GIOI-2505/
 5. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đức Nhật, Trần Thanh Thủy, Kirby Prickett, Phan Thị Vân (2010), Báo cáo khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai, Hà Nội.
 6. Chính phủ, Nghị định 73/2017/ NĐ – CP ngày 14/6/2017 Quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
 7. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật đất đai năm 2013.
 8. E. M. Kumeh and G. Omulo, (2019) “Youth’s access to agricultural land in Sub-Saharan Africa: A missing link in the global land grabbing discourse,”. Land use policy, vol. 89, no. February, p. 104210.
 9. Ngô Thạch Thảo Ly, La Văn Hùng Minh, Hồ Kiệt và Nguyễn Hữu Ngữ (2019). “ Thực trạng tiếp cận đất đai của hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”, Tạp chí Khoa học Đại học Huế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập 128, số 3A, Tr. 163–177; DOI: 10.26459/hueuni-jard.v128i3A.5142
 10. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 11. Thủ tướng, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
 12. Chính phủ, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 13. Văn phòng Chính Phủ, Số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cưa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 14. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 15. Ngân hàng thế giới (2014), Báo cáo tổng hợp công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt Nam 2014, Nhà xuất bản Hồng Đức.
 16. Nguyễn Thị Phương Thảo (2019). Thị trấn Ái Tử, 25 năm hình thành và phát triển. Cổng thông tin điện tử huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
 17. Vũ Luyện (2014). Công khai thông tin về đất đai: Có cải thiện, nhưng vẫn chưa đầy đủ. Thời báo tài chính Việt Nam.
 18. UBND huyện Triệu Phong, (2018). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.
 19. Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Triệu Phong, (2019). Báo cáo kết quả năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
 20. Cổng thông tin điện tử huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (2019). Truy cập từ nguồn http://trieuphong.quangtri.gov.vn, tháng 01 năm 2020.