Vol 127, No 3B (2018)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v127i3B

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long
5–19
Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hồng Quế
21–33
Phạm Thi Minh Tâm, Nguyễn Đức Công
35–44
Trần Phương Đông, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản
45–58
Hoàng Hữu Tình, Trần Đăng Hòa, Ngô Đắc Chứng
59–69
Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Quang Cơ, Trịnh Hưng Quyền
71–81
Nguyễn Bich Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức
83–95
Nguyễn Thị Thu Liên
97–108
Dao thi Binh An, Hồ Trung Thông
109–121
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Vương
123–133
Lê Như Cương, Đoàn Tấn Cảnh, Hoàng Kim Toản
135–148
Nguyễn Văn Lợi, Hồ Thanh Hà, Dương Văn Thành, Lê Thái Hùng
149–161
Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Phi Nam
163–171
Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân An, Đinh Thị Bích Lân, Đặng Thị Hương, Nguyễn Đăng Quí, Phùng Thăng Long
173–183
Trần Thị Ánh Tuyết, Hồ Kiệt
185–195