CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu về đặc điểm nhân khẩu học và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên đang theo học chương trình liên kết Rennes (CTLK Rennes) và chương trình tiên tiến Sydney (CTTT Sydney) tại Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế (ĐHKT Huế). Nghiên cứu đã kết hợp phân tích hồ sơ sinh viên và khảo sát bằng bảng hỏi 206 trong tổng số 382 sinh viên đang theo học chương trình về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định theo học chương trình. Dữ liệu khảo sát đã được xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả, ước lượng giá trị trung bình tổng thể bằng khoảng tin cây đối xứng và kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập. Kết quả nghiên cứu cho thấy: những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định theo học CTLK Rennes và CTTT Sydney là cơ hội du học, cơ hội học tập trong môi trường ngoại ngữ, được học với giảng viên nước ngoài và cơ hội việc làm. Từ kết quả phân tích, một số hàm ý nghiên cứu liên quan đến hoạt động tuyển sinh và đào tạo đối với các chương trình có yếu tố nước ngoài đã được thảo luận.

https://doi.org/10.26459/jed.v126i5A.4132
PDF (Vietnamese)

References

 1. Bộ Giáo Giục và Đào Tạo, (2008) , Đề án : Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015.
 2. Cục đào tạo với nước ngoài, (2013), Dạnh mục các chương trình liên kết đào tào đã được bộ giáo dục đào tạo phê duyệt, truy cập tại http://vied.vn/vn/content/thongbao/thongbaochung/danh-muc-cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-da-duoc-bo-gddt-phe-duyet_28598.aspx
 3. Đại học Kinh Tế Huế, ( 2015) , Báo cáo chính trị của Đại học Kinh tế Huế nhiệm kì 2015 – 2020.
 4. Nghị Định của Chính Phủ, (2012), Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, số 73/2012/NĐ-CP
 5. Nguyễn Hiền, (2015), Chương trình tiên tiến chưa thực sự tiên tiến, Báo Việt Nam Net, truy cập tại http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/304185/chuong-trinh-tien-tien-chua-thuc-su-tien-tien.html
 6. Nguyễn Thanh Phong (2013), Yếu tố quyết định chọn trường đại học tiền giang của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh Tiền Giang.
 7. Hà Ánh, (2013), Chương trình tiên tiến đang thụt lùi, Báo Thanh Niên, truy cập tại http://thanhnien.vn/giao-duc/chuong-trinh-tien-tien-dang-thut-lui-8583.html
 8. Hồng Hạnh, (2013), Cảnh giác với chương trình liên kết đào tạo… dễ dàng với người học, Báo Dân Trí Điện Tử, truy cập tại http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/canh-giac-voi-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-de-dang-voi-nguoi-hoc-785527.htm
 9. Thanh Hùng, (2010), Bất cập trong liên kết đào tạo quốc tế - Không phải trường cũng liên kết, Báo Sài Gòn Giải Phóng Online; truy cập tại http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2010/9/236693/
 10. Trần Văn Quí, Cao Hào Thi (2009), Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh phổ thông trung học, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 12(15)
 11. Vũ Thị Phương Anh,(2013), Liên kết đào tạo quốc tế đang bị buông lỏng, Báo Nhân dân cuối tuần.
 12. Tài liệu tiếng Anh
 13. Chapman, D. W, (1981) , A Model of Student College Choice, Journal of Higher Education, 52( 5).
 14. Hossler, D., & Gallagher, K. S. (1987), Studying student college choice: A three-phase model and the implications for policymakers, College and university, 62 (3), 207 -222
 15. Maringe, F. and Gibbs, P., (2009). Marketing Higher Education: Theory and Practice, Mc Graw Hill.
 16. Rocca, S. J and Washburn, S.G., (2005), Factors Influencing College Choice of High School and Transfer Matriculants into a College Introduction of Agriculture, NACTA Journal, March 2005.
 17. Perna, (2006), Studying college: Access and Choice: A proposed conceptual model, Higher Education: Handbook of theory and research, vol. XXI, p 117
 18. Serna, (2015), Insiders/outsiders? Market Signaling and Student Identity in College Choice, Strategic enrollment management quarterly, 3(3), p167-183.