NGHIÊN CỨU HÀNH VI MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ

Keywords

Hành vi mua
người tiêu dùng
sản phẩm xanh
siêu thị Co.opmart Huế

Abstract

Tóm tắt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát triển và kiểm định mô hình nghiên cứu liên quan đến hành vi mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng tại siêu thị Co.opmart Huế. Để phân tích vấn đề này, nghiên cứu tiến hành điều tra bảng hỏi theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống, với mẫu là 150 khách hàng đã và đang mua sản phẩm xanh tại siêu thị Co.opmart Huế. Phương pháp phân tích hồi quy và phân tích khác biệt được vận dụng nhằm làm rõ các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng: Thứ nhất, khách hàng nữ, độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi, có thu nhập từ 10 đến 15 triệu và làm cán bộ viên chức, kinh doanh buôn bán là những nhóm khách hàng phổ biến nhất mua sản phẩm xanh. Thứ hai, có 6 nhóm nhân tố ảnh hưởng lên hành vi mua sản phẩm xanh của khách hàng, trong đó, nhận thức lợi ích (NTLI) và ảnh hưởng xã hội (AHXH) là hai nhóm nhân tố quan trọng nhất. Ngược lại, giá cả sản phẩm (GIA) và nhân thức về môi trường (NTMT) có tác động ít nhất lên hành vi mua của người tiêu dùng. Cuối cùng, tồn tại sự khác biệt rõ ràng trong đánh giá của các nhóm khách hàng khác nhau về giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp và thu nhập khi đưa ra nhận định về 6 nhóm nhân tố kể trên.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.5733

References

 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
 2. Alsmadi, S. (2007). Green marketing and the concern over the environment: measuring environmental consciousness of Jordanian consumers. Journal of Promotion Management, 13(3-4), 339-361.
 3. Chan, R. Y. (2001). Determinants of Chinese consumers' green purchase behavior. Psychology & marketing, 18(4), 389-413.
 4. Charter, M. (1992). Greener marketing: A greener marketing approach to business. Sheffield, UK.
 5. Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Prediction and Change of Behavior: the Reasoned Action Approach.,(Psychology Press: New York.).
 6. Gerbing & Anderson (1988), “An Update Paradigm for Scale Development Incorporing Unidimensionality and Its Assessments”, Journal of Marketing Research, Vol.25, 186-192.
 7. Gleim, M. R., Smith, J. S., Andrews, D., & Cronin Jr, J. J. (2013). Against the green: A multi-method examination of the barriers to green consumption. Journal of retailing, 89(1), 44-61.
 8. Hair & ctg (1998,111), MuBAivariate Data Analysis, Prentice-Hall International, Inc.
 9. Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management: Philip Kotler, Kevin Lane Keller. Pearson.
 10. Maoyan, Zhujunxuan, and Sangyang (2014), Consumer purchase intention research based on social media marketing, Journal of Business and Social Science, 5(10), 92–97.
 11. Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu khoa học Marketing. Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, NXB Đại học Quốc gia TPHCM.
 12. Nguyễn Hữu Thọ (2014) Hành vi tiêu dùng xanh của người Hà Nội.
 13. Nguyễn Vũ Hùng, Nguyễn Hùng Cường và Hoàng Lương Vinh (2015), Phong cách sống và tiêu dùng xanh dưới góc nhìn lý thuyết hành vi có kế hoạch, Tạp chí Kinh tế và Phát Triển, 216, trang 57 đến 65.
 14. Nguyễn, N. N. T. (2010) Hành vi khách hàng đối với túi thân thiện môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh.
 15. Nguyễn, T. H., & Nguyễn, T. N. Á. (2012). Phát triển và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh.
 16. Paul, J., Modi, A., & Patel, J. (2016). Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action. Journal of retailing and consumer services, 29, 123-134.
 17. Pickett‐Baker, J., & Ozaki, R. (2008). Pro‐environmental products: marketing influence on consumer purchase decision. Journal of consumer marketing.
 18. Solomon, M., Russell-Bennett, R., & Previte, J. (2012). Consumer behaviour. Pearson Higher Education AU.
 19. Thoa, H. T. B. (2016). Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam.
 20. Tinne, W. S. (2011). Factors affecting impulse buying behavior of consumers at superstores in Bangladesh. ASA University Review, 5(1), 209-220.
 21. Trần Minh Tâm (2013), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ, luận văn tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh marketing trường đại học Cần Thơ.
 22. Zhao, H. H., Gao, Q., Wu, Y. P., Wang, Y., & Zhu, X. D. (2014). What affects green consumer behavior in China? A case study from Qingdao. Journal of Cleaner Production, 63, 143-151.