SỰ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở QUẢNG NGẠN, QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Tiếng Việt)

Keywords

hộ gia đình
mô hình probit
nhân tố
sự tham gia
xây dựng nông thôn mới. hộ gia đình
mô hình probit
nhân tố
sự tham gia
xây dựng nông thôn mới

Abstract

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia chương trình nông thôn mới của hộ gia đình. Dựa vào số liệu điều tra từ 68 chủ hộ, nghiên cứu cho thấy 5 yếu tố trong tổng số 17 nhân tố được đưa vào trong mô hình Probit có tác động đến xác suất của việc tham gia “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các yếu tố có tác động thuận bao gồm Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, Kinh nghiệm trong sản xuất và Nghề nghiệp đánh bắt. Hai yếu tố có tác động nghịch là Số thành viên trong gia đình có bảo hiểm và Sự hài lòng về điện. Nghiên cứu đã chỉ ra sự khác biệt về thu nhập giữa nhóm tham gia và nhóm không tham gia vào chương trình. Nghiên cứu cho rằng Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế cần tập trung truyền đạt thông tin về chương trình đến người nông dân sản xuất lâu năm và quy hoạch lại diện tích đất sản xuất nông nghiệp của từng hộ sản xuất thông qua việc tăng diện tích sản xuất của mỗi hộ

https://doi.org/10.26459/hueuni-jed.v129i5B.5758
PDF (Tiếng Việt)

References

 1. Arnalte, E. & Ortiz, D. (2003), Some trends of Spanish agriculture: Difficulties to implement a Rural development model based on the multif'unctionality of agriculture, United States International Trade Commission, USA.
 2. Châu Minh Đương (2016), Đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong quá trình thực hiện chương trình muc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, Đề tài NCKH tỉnh Bạc Liêu.
 3. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011–2020. Truy cập ngày 11 tháng 03 năm 2020, từ http://dangcongsan.vn/tu-lieu-tham-khao-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-cuoc-thi/chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2011-2020-544474.html.
 4. Cục thống kê (2018), Tình hình kinh tế xã hội năm 2018, Thừa Thiên Huế.
 5. Cục thống kê (2019), Tình hình kinh tế xã hội năm 2019, Thừa Thiên Huế.
 6. Đỗ Thị Hồng Nhung (2014), Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại một số xã thuộc huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.
 7. Hồ Anh Đào (2018), Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ cơ sở lý luận đến thực tế triển khai thực hiện. Truy cập 05/06/2020, từ https://ubmt.quangbinh.gov.vn/3cms/vai-tro-chu-the-cua-nguoi-dan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-tu-co-so-ly-luan-den-thuc-te-trien-.htm).
 8. Lê Đức Niêm (2017), Nghiên Cứu Sự Hài Lòng Của Người Dân Trong Công Tác Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đăk Lăk, Tạp chí Khoa học, Đại học huế: Kinh tế và Phát triển số 126 (5A), 219–227.
 9. Mai Thị Huyền, Nông Hữu Tùng, và Nguyễn Thị Ngọc Mai (2019), Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 268, 61–70.
 10. Nemes, G. (2005), The politics of rural development in Europe, Discussion papers, Institution of Economics Hungarian Academy of Science, Budapest.
 11. Nguyễn Hoài Nam (2012), Nghiên cứu sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn Thạc sỹ, Viện Nông nghiệp I Hà Nội.
 12. Nguyễn Mậu Dũng (2012), Sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới: Tổng quan một số vấn đề về lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 184(2), 16–21.
 13. Nguyễn Thị Hoa (2015), Hoàn thiện điều kiện đảm bảo thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 220, 12–20.
 14. Quyết định 1600/QĐ-TTg (2016), Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016–2020.
 15. Trần Việt Dũng (2016), Công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020, http://www.tapchicongsan.org.vn/nong-nghiep-nong-dan-nong-thon/-/2018/38681/cong-tac-tuyen-truyen-trong-xay-dung-nong-thon-moi.aspx.
 16. Zhang, Y., Xu Y, & Zhang J. (2012), Research on Improving Human Settlement of New Rural Areas in Hangzhou Suburb, Advanced Materials Research, 524–527, 2844–2848.
 17. Văn phòng Điều phối Quảng Điền (2019), Quảng Điền – Nhìn lại sau 10 năm xây dựng nông thôn mới. Truy cập ngày 18 tháng 03 năm 2020, http://www.nongthonmoithuathienhue.vn/hoat-dong-cac-dia-phuong/quang-dien-nhin-lai-sau-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi/.